Ett stort tack för all respons på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Gotland!
Nu har vi fått in synpunkter på remissversionen av Vårt Gotland 2040. Riktigt många dessutom!
Drygt 130 svar från näringsliv, föreningsliv, statliga myndigheter, universitet, andra kommuner och regioner, partierna och Region Gotlands olika nämnder. Av dessa kommer 48 svar från privatpersoner, ett unikt högt antal jämfört med andra regioner i landet, men kanske inte så konstigt för Gotland. Här finns engagerade invånare.

Vi är glada för att så många svarat, särskilt med tanke på all kraft och energi som behövt läggas på att hantera Coronakrisen och dess effekter under våren. Nu har vi ett stort jobb att göra med att sammanställa och analysera de synpunkter som kommit in.

I mitten av september kommer en sammanställning av synpunkterna att finnas tillgänglig på www.gotland.se/gotland2040.

Ett remissförslag är ett första utkast, syftet med att samla in synpunkter är att de ska ligga till grund för förändringar till slutversionen. För att ytterligare kunna stämma av en gång planerar vi för att bjuda in till tre tillfällen i mitten/slutet av oktober – i Slite, Visby och Hemse, där vi vill redogöra för svaren, vilka slutsatser vi dragit och de förändringar som kan väntas. Datum och formerna för detta är inte klara, men behöver sannolikt vara både fysiska och digitala, beroende på vilka restriktioner som då gäller. Mer info kommer!

Det finns också processer på nationell nivå och inom EU som vi behöver förhålla oss till i arbetet med RUS. Regeringskansliet arbetar med att ta fram en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling. Ny budget- och programperiod för EU 2021-2027 innebär förberedelsearbete kring hur EU-medel för regional utveckling ska användas, viktiga finansieringskällor för vårt utvecklingsarbete på Gotland.

Tidplanen för den politiska beslutsprocessen ligger fast, dvs. att regionfullmäktige kan fatta beslut den 14 december 2020.

Bästa sommarhälsningar,

Anette Jansson
Projektledare för RUS
Telefon: 0498-26 90 13
E-post: anette.jansson@gotland.se