Arbetet med att ta fram mål för Gotlands utveckling med sikte på 2040 är igång sedan en tid tillbaka. En nulägesanalys finns nu framme, där Gotlands styrkor och utmaningar beskrivs. Just nu pågår dialogmöten med olika utvecklingsaktörer om vår gemensamma framtid. Hur ska det vara att bo, leva och verka på Gotland? Hur ska vi stärka välmående och tillväxt? Hur gör vi det på ett hållbart sätt i enlighet med Agenda 2030? Och hur ska vi hantera att befolkningen växer, men genomsnittsåldern blir högre och andelen i yrkesaktiv ålder minskar?

År 2040 är nästan tjugo år bort. För vissa frågor, till exempel teknisk utveckling, är tjugo år en avsevärd tidshorisont där mycket kan hända. Tekniksprång och innovationer som vi ännu inte har en aning om kan förändra vårt vardags- och arbetsliv påtagligt. För andra frågor, till exempel miljö och klimat, är tjugo år en kort tid. De förändringar vi vill se effekter av om tjugo år kräver åtgärder idag.

Region Gotland, liksom landets övriga regioner, har ett lagstadgat uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi och det ska ske i samverkan med utvecklingsaktörer. Att nå samsyn om långsiktiga prioriteringar ger större utvecklingskraft. Vi delar många utmaningar med andra regioner, så som kompetensförsörjning och klimatomställning. Men Gotland är speciellt på så många sätt.

Det faktum att vi är en ö skapar en särskild närhet mellan människor och organisationer. Det starka lokala engagemanget är en enorm kraft. Att det finns så många lokala utvecklingsbolag är helt unikt i landet! Tilliten mellan oss som bor här är hög och entreprenörskapet är i topp. Vi har ett välrenommerat universitet på ön. Det och mycket mer gör att det finns mycket positivt att bygga på. Ö-läget innebär också en hel del utmaningar. Det geografiska läget anger villkoren för hur vi på Gotland kan agera för en positiv utveckling och tillväxt på ön och därmed bidra till landets utveckling.

Bred dialog och förankring är viktigt i arbetet att kunna ta fram en regional utvecklingsstrategi som engagerar, inspirerar och blir använd. Och processen fram till en färdig strategi är minst lika viktig som det resultat arbetet till sist ska landa i. Därför hoppas vi att du vill vara med!