Nyhetsbrev

Vill du följa arbetet med den regionala utvecklingsstrategin? Anmäl dig nedan för att få nyhetsbrevet direkt till din e-post. Har du missat något av de tidigare nyhetsbreven hittar du alla samlade här.

Vårt Gotland 2040 » Nyhetsbrev

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 5

Ett stort tack för all respons på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Gotland!
Nu har vi fått in synpunkter på remissversionen av Vårt Gotland 2040. Riktigt många dessutom!
Drygt 130 svar från näringsliv, föreningsliv, statliga myndigheter, universitet, andra kommuner och regioner, partierna och Region Gotlands olika nämnder. Av dessa kommer 48 svar från privatpersoner, ett unikt högt antal jämfört med andra regioner i landet, men kanske inte så konstigt för Gotland. Här finns engagerade invånare.

Vi är glada för att så många svarat, särskilt med tanke på all kraft och energi som behövt läggas på att hantera Coronakrisen och dess effekter under våren. Nu har vi ett stort jobb att göra med att sammanställa och analysera de synpunkter som kommit in.

I mitten av september kommer en sammanställning av synpunkterna att finnas tillgänglig på www.gotland.se/gotland2040.

Ett remissförslag är ett första utkast, syftet med att samla in synpunkter är att de ska ligga till grund för förändringar till slutversionen. För att ytterligare kunna stämma av en gång planerar vi för att bjuda in till tre tillfällen i mitten/slutet av oktober – i Slite, Visby och Hemse, där vi vill redogöra för svaren, vilka slutsatser vi dragit och de förändringar som kan väntas. Datum och formerna för detta är inte klara, men behöver sannolikt vara både fysiska och digitala, beroende på vilka restriktioner som då gäller. Mer info kommer!

Det finns också processer på nationell nivå och inom EU som vi behöver förhålla oss till i arbetet med RUS. Regeringskansliet arbetar med att ta fram en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling. Ny budget- och programperiod för EU 2021-2027 innebär förberedelsearbete kring hur EU-medel för regional utveckling ska användas, viktiga finansieringskällor för vårt utvecklingsarbete på Gotland.

Tidplanen för den politiska beslutsprocessen ligger fast, dvs. att regionfullmäktige kan fatta beslut den 14 december 2020.

Bästa sommarhälsningar,

Anette Jansson
Projektledare för RUS
Telefon: 0498-26 90 13
E-post: anette.jansson@gotland.se

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 4

Omställning är nyckelordet i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Förslaget är nu ute för synpunkter fram till den 31 maj. Förmågan till omställning är avgörande för att klara de utmaningar som ligger framför oss. Och just nu har omställning satts i fokus på ett sätt som utmanar oss alla.

Samhällets förmåga att kunna hantera störningar och agera i krissituationer är en del av den grundläggande tryggheten, i ett samhälle och för individen. Vårt Gotland 2040 är en strategi med en tjugoårshorisont. Hur ska vi veta något om framtiden när vi inte ens vet vad som händer nästa vecka? Förmågan att kunna hantera förändringar, vara anpassningsbar, flexibel och fortsätta att utvecklas är central. Kriser som denna får stora konsekvenser, för oss som individer i vår vardag och för det gotländska näringslivet, arbetsmarknaden och välfärdstjänsterna.

Vi står inför tuffa tider på många plan. Behövs då stora mål för framtiden som de som finns i remissförslaget av Vårt Gotland 2040? Jag tror att vi nu och framåt kommer ha ett ännu större behov av samsyn, av gott samarbete och av framtidshopp. Just nu sker ett nära samarbete mellan Gotlands aktörer för att mildra krisens effekter, ett samarbete som också bygger oss starkare samman framåt.

Just nu är fokus på att hantera krisen. Men vi hoppas att du och andra inom kort också har kraft att fundera över vår hållbara framtid på längre sikt och lämna synpunkter på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Vi behöver samla oss, tänka till och hitta vägar för att komma ut starkare efter krisen – och på lång sikt.

Vi kunde tyvärr bara genomföra tre av de åtta dialogtillfällen vi planerat under mars och april. Vi har dokumenterat de frågor och synpunkter som kom upp vid dessa dialoger. Vi har också spelat in den inledande informationen om remissförslaget som hölls vid dialogerna. I filmen kan du se regiondirektör Peter Lindvall, regional utvecklingsdirektör Stefan Persson och projektledare Anette Jansson berätta om detta. Allt finns på webbplatsen www.gotland.se/gotland2040 (vidare till Vårt Gotland 2040). Vi tittar nu också på möjligheter till andra, digitala former, för dialog. Och har du frågor- ring eller mejla mig!

Anette Jansson
Projektledare för RUS
Telefon: 0498-26 90 13
E-post: anette.jansson@gotland.se

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 3

Mål, mål, mål, mera mål – och mål det kommer det att bli……
Så sjöng vi för svenska herrlandslaget i fotboll under EM 2000 och så sjunger vi också i projektgruppen för RUS-arbetet! Nja, inte riktigt kanske. Vi börjar gå över till julsånger nu.

Men det har under den senaste tiden varit fullt fokus på att, utifrån allt underlag vi fått in – bland annat från framtidsdialogerna, ta fram förslag på mål för Gotland 2040. Vilka mål behöver vi sätta upp på långt sikt? Hur många ska de vara? Många, så att alla kan få med sin hjärtefråga? Få, så att vi verkligen kan välja ut det som är viktigast? Och hur gör vi det kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, som visar att de sjutton målen ska ses som en helhet för att nå en hållbar utveckling?

Vi behöver mål för Gotland 2040 som är engagerande, inspirerande och förhoppningsvis lite utmanande. För vi vill ju förändra till det bättre. Förutom mål att sikta på behövs också former för att jobba gemensamt för det vi vill åstadkomma. Vad är det vi gemensamt ska göra mer av, göra på ett annorlunda sätt – eller kanske sluta göra – för att nå det vi vill?

Både mål och genomförande blir viktiga delar i det kommande remissförslag av ny regional utvecklingsstrategi – och som vi behöver kloka inspel på i remissomgången! Både skriftliga, men även muntliga, t ex vid de remissdialoger vi kommer att ha (se datum för dessa på webbplatsen). Beräknad remisstid är mars, april, maj nästa år.

Fotbolls-EM 2000, tjugo år sedan. Nu går vi in i 2020, ett decennieskifte står för dörren.

Det är tjugo år till 2040, spännande tjugo år där omställning blir nödvändigt inom en rad områden.

Följ med i arbetet på www.gotland.se/gotland2040

Men först tar vi jul!
God Jul och Gott Nytt År önskar vi från RUS-projektet!

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 2

EU förbjuder flygande, färjetrafiken har endast två avgångar per vecka, Uppsala universitet stänger Campus Gotland, bara äldre ensamma kvar på ön, ökande koldioxidutsläpp, torka har tömt Gotland på grundvatten, ojämlikheten ökar på alla plan, kulturen utarmas, företag lägger ner på grund av kompetensbrist, sjukvårdssystemet har kollapsat till följd av psykisk ohälsa, ingen orkar jobba med frågan att påverka och vända framtiden.

Så lät det bland annat när deltagarna på de tre Framtidsdialogerna i Visby, Hemse och Slite fick uppgiften att beskriva den värsta framtiden för Gotland. ”Tvärtom-metoden” är ett bra sätt att arbeta med att ta fram idéer. För det är ju precis tvärtom vi vill ha det. Så huvuduppgiften under dialogerna var att formulera mål för den bästa framtiden för Gotland 2040, utifrån valda utmaningar. Dessutom att identifiera steg på vägen – vad behöver göras för att nå målen och vilka aktörer kan påverka.

Personer runt ett bord med papper, post-its, kaffemuggar och godis.

Vi tackar alla som deltog för det stora engagemanget och för att ni avsatte tid att delta och dela tankar och idéer!

Drygt 130 personer deltog totalt vid de tre tillfällena. En härlig mix av utvecklingsaktörer på Gotland – näringslivsorganisationer, företag, utvecklingsbolag, föreningsliv, myndigheter, Region Gotland m.fl. Bland deltagarna var 43 % kvinnor och 57 % män. Material från dialogerna finns sammanställt på vår webbplats. Både du som deltog och du som inte kunde delta men undrar vad som sades kan ta del av det. Vill du skicka med något ytterligare så finns möjlighet till det på webbplatsen. Det här är ett viktigt underlag när nu arbetet med remissförslaget av RUS går vidare. Remissperioden blir mars, april, maj 2020 och redan nu finns planerat för dialoger kring förslaget. De kommer vara på åtta platser på ön, på kvällstid plus en lördag. Se datum och tider på webbplatsen.

Vi planerar också för särskilda dialoger med unga i samarbete med skolan. Följ med i arbetet här på webbplatsen. Du kan fortfarande fylla i vilka tre ord du tycker ska känneteckna Gotland 2040.

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 1

Arbetet med att ta fram mål för Gotlands utveckling med sikte på 2040 är igång sedan en tid tillbaka. En nulägesanalys finns nu framme, där Gotlands styrkor och utmaningar beskrivs. Just nu pågår dialogmöten med olika utvecklingsaktörer om vår gemensamma framtid. Hur ska det vara att bo, leva och verka på Gotland? Hur ska vi stärka välmående och tillväxt? Hur gör vi det på ett hållbart sätt i enlighet med Agenda 2030? Och hur ska vi hantera att befolkningen växer, men genomsnittsåldern blir högre och andelen i yrkesaktiv ålder minskar?

År 2040 är nästan tjugo år bort. För vissa frågor, till exempel teknisk utveckling, är tjugo år en avsevärd tidshorisont där mycket kan hända. Tekniksprång och innovationer som vi ännu inte har en aning om kan förändra vårt vardags- och arbetsliv påtagligt. För andra frågor, till exempel miljö och klimat, är tjugo år en kort tid. De förändringar vi vill se effekter av om tjugo år kräver åtgärder idag.

Region Gotland, liksom landets övriga regioner, har ett lagstadgat uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi och det ska ske i samverkan med utvecklingsaktörer. Att nå samsyn om långsiktiga prioriteringar ger större utvecklingskraft. Vi delar många utmaningar med andra regioner, så som kompetensförsörjning och klimatomställning. Men Gotland är speciellt på så många sätt.

Det faktum att vi är en ö skapar en särskild närhet mellan människor och organisationer. Det starka lokala engagemanget är en enorm kraft. Att det finns så många lokala utvecklingsbolag är helt unikt i landet! Tilliten mellan oss som bor här är hög och entreprenörskapet är i topp. Vi har ett välrenommerat universitet på ön. Det och mycket mer gör att det finns mycket positivt att bygga på. Ö-läget innebär också en hel del utmaningar. Det geografiska läget anger villkoren för hur vi på Gotland kan agera för en positiv utveckling och tillväxt på ön och därmed bidra till landets utveckling.

Bred dialog och förankring är viktigt i arbetet att kunna ta fram en regional utvecklingsstrategi som engagerar, inspirerar och blir använd. Och processen fram till en färdig strategi är minst lika viktig som det resultat arbetet till sist ska landa i. Därför hoppas vi att du vill vara med!

Jag vill gärna ha nyhetsbrevet!

Personuppgifter

12 + 3 =