Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Främja hälsa, delaktighet och trygghet

Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa är grunden för ett socialt hållbart Gotland. Att människor är inkluderade, känner trygghet, delaktighet och tillit till varandra är grundläggande byggstenar för samhällsutvecklingen. Ett tryggt Gotland har motståndskraft ett möta kriser och samhällsstörningar.

Inriktning:

Minska skillnader i hälsa

Folkhälsan i Sverige och på Gotland är överlag god, men den ojämlika hälsan kvarstår i flera avseenden och utvecklingen går i vissa fall även åt fel håll. Vägen till en god, jämlik och jämställd hälsa är beroende av många faktorer i samhället.

Det innebär att möjligheterna att påverka hälsan och utjämna skillnader är stora. Varje individ är en viktig medskapare av sin egen hälsa, samhället behöver ge människor likvärdiga villkor och förutsättningar för att möjliggöra det. Psykisk och fysisk hälsa ska främjas för hela befolkningen men med särskilt fokus på grupper med störst risk för ohälsa.

Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser

Med den utveckling vi ser framför oss både demografiskt och avseende ohälsosamma levnadsvanor så är tidiga, främjande och förebyggande insatser av största vikt. Läs mer...

Värna en trygg uppväxt fri från våld

Arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor behöver stärkas, då det orsakar stora samhällsproblem. Ingen ska behöva utsättas för eller bevittna våld i hemmet, vare sig som vuxen eller barn. Läs mer...

Stärk individens möjligheter till egen försörjning

Att leva i en ekonomiskt utsatt situation leder till sämre hälsa. Även i perioder av god konjunktur och låg arbetslöshet så finns människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vid sämre konjunktur blir situationen än svårare. Läs mer...

Skapa möjligheter för delaktighet och inkludering

Alla behöver kunna vara en aktiv del av det gotländska samhället, känna sig sedda, behövda och vara medskapande. De flesta involveras genom familjeliv, skolor, arbetsliv, föreningsliv och andra delar av civilsamhället, men en del hamnar av olika orsaker vid sidan av. Läs mer...

Öka motståndskraften och säkerheten i samhället

En viktig del av den grundläggande tryggheten är att kunna hantera olika typer av samhällsstörningar. Gotland har som ö särskilda utmaningar mot bakgrund av geografiska och logistiska förutsättningar. För vissa samhällsfunktioner är det centralt att kunna säkerställa en ö-drift. Läs mer...

 

Effektmål

Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

  • En god, jämlik och jämställd hälsa
  • En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
  • En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
  • God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
  • God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar

 

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

Ingen fattigdom - Globala målenIngen hunger - Globala målenGod hälsa och välbefinnande - Globala målenGod utbildning - Globala målen
Jämställdhet - Globala målenRent vatten och sanitet för alla - Globala målenAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Globala målenMinskad oämlikhet - Globala målen
Fredliga samhällen - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning