Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Hälsa och delaktighet

Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa är grunden för ett socialt hållbart Gotland. Att människor känner trygghet, delaktighet, tillit och förtroende för samhället och varandra är viktigt för samhällsutvecklingen och spiller över på många områden, så som kompetensförsörjning och attraktionskraft.

Nuläge och utmaningar

 • De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god, men hälsan är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.
 • Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit, delaktighet och upplevd trygghet.

Skillnad i upplevd hälsa mellan grupper

De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god, men hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor är ojämlikt fördelade i befolkningen. Män upplever hälsan bättre än vad kvinnor gör. Yngre upplever hälsan bättre än äldre. Upplevelse av hälsan som god ökar med ökad utbildningslängd och högre hushållsinkomst.

Psykisk ohälsa

Efterfrågan av stöd och vård på grund av psykisk ohälsa ökar. Världshälsoorganisationen, WHO, förutspår att 2030 kommer psykisk ohälsa globalt att stå för den största sjukdomsbördan. Läs mer...

Utbildningslängd och hälsa är två områden som förstärker varandra

Andelen personer med kort utbildning är större på Gotland än i riket. Utbildningslängd och hälsa är tätt sammanlänkat. Det är vanligare att kvinnor har eftergymnasial utbildning än att män har det och det är vanligare att flickor har gymnasiebehörighet än att pojkar har det. Läs mer...

Levnadsvanorna måste bli bättre

Många gotlänningar i alla åldrar har, liksom i riket, levnadsvanor som inte främjar hälsa. Knappt 70 procent av männen och knappt 50 procent av kvinnorna har fetma eller övervikt, var tionde person röker, var tredje person rör sig för lite och var femte man och var tionde kvinna har riskbruk av alkohol. Läs mer...

Ett aktivt förenings- och friluftsliv

Ett aktivt föreningsliv stärker den sociala sammanhållningen och tilliten mellan människor. På Gotland finns många föreningar och ett aktivt föreningsliv, med ungefär 40 000 medlemskap i gotländska föreningar. Det finns signaler om vikande medlemskap och minskat engagemang. Läs mer...

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett brott som orsakar stora samhällsproblem, särskilt utifrån perspektivet barn och ungas uppväxtvillkor. Barn tar stor skada av att uppleva våld och hot i hemmet. Psykiatriska symtom som nedstämdhet, ångest och aggressivitet är betydligt vanligare hos barn som bevittnat våld. Läs mer...

Trygghet, inkludering och socialt deltagande

Gotlänningar upplever trygghet och tillit till andra människor i högre grad i jämförelse med riket. På Gotland upplever var tredje kvinna och knappt var tionde man otrygghet. Var fjärde person på Gotland upplever låg tillit till andra människor, var femte person har lågt socialt deltagande och sex av tio äldre kvinnor och fyra av tio äldre män upplever ensamhet. Läs mer...

God, nära och samordnad vård och omsorg

På Gotland, liksom nationellt, behövs en omställning av dagens hälso- och sjukvårdssystem. En stark primärvård behövs för att bibehålla eller öka kvaliteten i hälso- och sjukvården, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha kontroll på kostnaderna. Samtidigt behövs förebyggande insatser där flera aktörer kan bidra. Läs mer...

Förmåga att hantera samhällsstörningar

En del av den grundläggande tryggheten är att kunna hantera samhällsstörningar. Det finns särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar mot bakgrund av geografiska och logistiska förutsättningar. För vissa samhällsfunktioner är det centralt att kunna säkerställa en ö-drift. Mot den bakgrunden är en god krisberedskap samt uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar särskilt i fokus på Gotland.

Nuläge och utmaningar

 • De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god, men hälsan är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.
 • Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit, delaktighet och upplevd trygghet.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • främjar psykisk och fysisk hälsa för hela befolkningen men med särskilt fokus på grupper med störst risk för ohälsa.
 • möjliggör hälsofrämjande levnadsvanor för alla genom hela livet.
 • ger förutsättningar för att alla människor är inkluderade i samhället och har tillgång till föreningsliv och friluftsliv.
 • stärker samverkan i det våldsförebyggande arbetet, för att nå ett samhälle fritt från våld i nära relationer.
 • bidrar till ett resilient, tryggt och säkert samhälle.

 

Insatsområdet påverkar dessa mål för Gotland

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Ingen fattigdom - Globala målenIngen hunger - Globala målenGod hälsa och välbefinnande - Globala målenGod utbildning - Globala målen
Jämställdhet - Globala målenRent vatten och sanitet för alla - Globala målenAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Globala målenMinskad oämlikhet - Globala målen
Hållbara städer och samhällen - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • främjar psykisk och fysisk hälsa för hela befolkningen men med särskilt fokus på grupper med störst risk för ohälsa.
 • möjliggör hälsofrämjande levnadsvanor för alla genom hela livet.
 • ger förutsättningar för att alla människor är inkluderade i samhället och har tillgång till föreningsliv och friluftsliv.
 • stärker samverkan i det våldsförebyggande arbetet, för att nå ett samhälle fritt från våld i nära relationer.
 • bidrar till ett resilient, tryggt och säkert samhälle.

Sidan uppdaterad: