Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Gotländska utmaningar

Gotländska utmaningar

När Sveriges regioner arbetar med den regionala utvecklingsstrategin ska de enligt regeringen möta fyra samhällsutmaningar som påverkar Sverige och Sveriges regioner i arbetet med att uppnå målet för hållbar regional utveckling.

Här beskriver vi kort samhällsutmaningarna och hur de påverkar Gotland. Ett antal utmaningar för Gotland har också tagits fram i den nulägesanalys som gjordes under 2019.

Övergripande samhällsutmaningar

De övergripande samhällsutmaningarna är stora utmaningar som behöver mötas men som också innebär betydande möjligheter. Dessa är;

 • demografisk utveckling
 • klimat och energi
 • social sammanhållning
 • globalisering

Demografisk utveckling

De långsiktiga befolkningsprognoserna för Sverige visar att andelen personer över 85 år nära nog kommer att fördubblas under de närmaste två decennierna. Samtidigt bedöms antalet personer i yrkesaktiv ålder endast öka måttligt. Läs mer...

Illustration som visar en prognos om att 100 yrkesaktiva ska försörja 97 personer yngre än 19 och äldre än 65 år 2027

Klimat och energi

Den globala uppvärmningen får mycket stora konsekvenser för jorden, dess ekosystem, människor, jordbruk, vattenförsörjning och samhällen. Detta gäller också för Gotland.

Kustområden och öar hör också till de mest utsatta. Merparten av öns natur är fysiskt påverkad av människan. Industrin på ön ger stora utsläpp. Läs mer...

Social sammanhållning

Det finns i dag tendenser till en polarisering av samhället i stort. Ett spänningsförhållande finns mellan land och stad. För Gotlands del innebär urbanisering utmaningar i form av en allt högre andel äldre på de gotländska landsbygderna. Delar av de gotländska landsbygderna har en sjunkande andel permanentboende och en ökande andel fritidsboende. Läs mer...

Globalisering

Under de kommande decennierna kommer sannolikt den globala konkurrensen att öka även inom segment som inte varit utsatta för samma hårda globala konkurrens som delar av tillverkningsindustrin.

Det mesta talar för att den globala konkurrensen, som på ett genomgripande sätt förändrat innehåll och arbetsfördelning i världsekonomin under de senaste decennierna, kommer att fortsätta påverka skeendet under överskådlig framtid. Läs mer...

 

 

Illustration som visar en prognos om att 100 yrkesaktiva ska försörja 97 personer yngre än 19 och äldre än 65 år 2027
De globala målen uppdelade i tre dimenioner som en tårta.

När de sammanfattande utmaningarna sätts i relation till de globala hållbarhetsmålen så framgår det att Gotland har styrkor och utmaningar som rör de flesta av målen.

Utmaningar för Gotland

En regional utvecklingsstrategi ska bygga på en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i regionen. En sådan nulägesanalys togs fram under 2019. Under dialoger hösten 2019 prioriterades utmaningarna kring kompetensförsörjning, klimat och energi, befolkningsutveckling, utbildningsnivå, vattenförsörjning och hälsa.

Nulägesanalysen sammanfattas i fjorton utmaningar. Nedan är de sorterade i relation till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Ekonomiska

 • Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
 • Gotland är Sveriges mest företagsamma region, men behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.
 • Gotland har låg bruttoregion-produkt (BRP) och låga inkomster jämfört med andra regioner, vilket ger lägre skattekraft och sämre förutsättningar för välfärd.
 • Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor, kompetensförsörjningen är en stor utmaning.
 • Gotland är Sveriges enda universitetsö, men samverkan mellan universitetet, det offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.

Sociala

 • Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit, delaktighet och upplevd trygghet.
 • De allra flesta på̊ Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god, men hälsan är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.
 • Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en stor potential i att höja utbildningsnivån genom både kortare och längre utbildning.
 • Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar av ön och för alla målgrupper.
 • Ö-läget innebär särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar.

Miljömässiga

 • Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också̊ möjlighet att gå̊ före i energiomställningen.
 • Gotlands läge gör tids- och kostnadseffektiv tillgänglighet till en nyckelfråga, men resor och transporter måste bli mer hållbara.
 • Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka, bevara och utveckla.
 • Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till vatten av god kvalitet är sårbar.

Fördjupning

Sidan uppdaterad: