Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » Gotländska utgångspunkter

Gotländska utgångspunkter

Den regionala utvecklingsstrategin bygger på en analys av Gotlands förutsättningar att uppnå en hållbar regional utveckling. Det finns övergripande samhällsutmaningar som behöver mötas, men som också innebär betydande möjligheter. I detta har ö-läget en tydlig påverkan. Hållbarhet ur alla dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig – är utgångspunkter som behöver finnas med och ömsesidigt stödja varandra.

Övergripande samhällsutmaningar

De övergripande samhällsutmaningarna är stora utmaningar som behöver mötas, med flera målkonflikter men också med betydande möjligheter. Dessa är:

  • demografisk utveckling
  • klimat, miljö och energi
  • social sammanhållning
  • globalisering
  • digitalisering

Demografisk utveckling

Gotland är Sveriges 39:e största kommun, men landets minsta region sett till antalet invånare. Det är en växande landsbygdsregion. Gotlands befolkning ökar och under 2020 passerades för första gången 60 000 invånare. Befolkningen ökar genom att fler flyttar till än från Gotland, men antalet födslar är färre än antalet som avlider.

Enligt SCB:s senaste befolkningsframskrivning (maj 2020) beräknas Gotland att år 2030 ha nära 65 000 invånare och år 2040 cirka 67 700 invånare. Det är en större procentuell folkökning än i riket. Läs mer...

Illustration som visar en prognos om att 100 yrkesaktiva ska försörja 97 personer yngre än 19 och äldre än 65 år 2027

Klimat, miljö och energi

Klimatet är vår tids ödesfråga. Den globala uppvärmningen får mycket stora konsekvenser för jorden, dess ekosystem, människor, jordbruk, vattenförsörjning och samhällen. Detta gäller också för Gotland.

Kustområden och öar hör till de mest utsatta. Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, en biologisk mångfald och vitala ekosystemtjänster att slå vakt om. Läs mer...

Social sammanhållning

Gotlänningar upplever trygghet och tillit till andra människor i högre grad i jämförelse med riket. Det finns en närhet mellan människor och ett starkt och engagerat föreningsliv, vilket är en bas och styrka för det gotländska samhället. Det finns dock skillnader i tillit, delaktighet och upplevd trygghet. Läs mer...

Globalisering

Det mesta talar för att globaliseringen, som på ett genomgripande sätt knutit samman världsekonomin under de senaste decennierna, kommer att fortsätta och vidgas till flera områden. Samtidigt finns motkrafter, där trenden mot ökad öppenhet och nedmontering av gränser utmanas av en ökande nationalism och värnande av gränser. Läs mer...

Digitalisering

Digitaliseringen genomsyrar samhället och förändrar näringslivet och vardagen – på jobbet, fritiden och i det allt mer uppkopplade hemmet. Gotland ligger långt framme med en väl utbyggd digital infrastruktur, bland annat finns ett väl utbyggt fibernät över hela ön och samverkan kring utbyggnad av 5G. Läs mer...