Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » Gotland i världen

Gotland i världen

Ö-läget påverkar förutsättningarna

Gotland ligger mitt i Östersjön. Det är femton mil till Nynäshamn, tolv mil till Oskarshamn tio mil till Västervik och cirka tjugo mil till Lettlands kust. Ö-läget innebär förutsättningar som uppmuntrar kreativitet och en vana att gemensamt lösa viktiga frågor.

En stark kulturell och regional identitet är något som kännetecknat gotlänningar genom historien. Det syns bland annat i vår unika bebyggelse och kulturmiljöer som är präglade av lokala förutsättningar, men också av att Gotland genom tiderna berikats av kontakter med omvärlden. 

Ö-läget ställer särskilda krav på tillgänglighet och hållbara kommunikationer för att förse Gotland med varor och tjänster och för gotländska företag att kunna sälja sina varor och tjänster på andra marknader. God tillgänglighet är viktigt för såväl boende och besökare som verksamma på ön och ger tillgång till service och utbud som inte finns på Gotland. Trafiksystem sätter ramar för rese- och transportmönster både vad gäller tidsåtgång och målpunkter. I EU:s transportpolitik finns utpekade stomnätskorridorer, som ska knyta ihop Europas viktigaste urbana knutpunkter till 2030 och samtliga regioner ha åtkomst till år 2050. För Gotlands del behövs samverkan med regioner på fastlandet för att säkerställa en god access till de europeiska stomnätskorridorerna. Läs mer...

Bred samverkan med omvärlden

Gotland har en nära samverkan med övriga landet, inte minst med Stockholm-Mälarregionen i frågor som berör kommunikationer, högre utbildning, sjukvård med mera. Region Stockholm och Region Gotland samverkar inom den gemensamma sjukvårdsregionen. Campus Gotland är ett campus inom Uppsala universitet.

Transportpolitiskt medverkar Gotland som ett av sju län i samarbetet En Bättre Sits som koordineras av Mälardalsrådet. Inom strukturfondspartnerskapet Småland och öarna sker samverkan och gemensam prioritering av det regionala strukturfondsprogrammet och det nationella socialfondsprogrammet. Det är exempel på samverkan som är grundläggande för Gotlands utveckling.

Samverkan med andra ö- och kustregioner inom EU är viktigt för utvecklingskraft och inspiration. Många aktörer i det gotländska samhället har goda internationella kontakter, vilket stärker banden mellan människor och regioner. Samarbeten inom EU underlättas av att det finns gemensamma strukturer och finansieringsmöjligheter. Samtidigt sker samarbeten även med regioner utanför EU. Geografin avgör inte val av samarbetspartners, det är mervärdet för Gotland som är avgörande.

Karta över norra Europa med Gotland i centrum och viktiga kommunikationsvägar markerade