Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Utveckla attraktionskraften

Attraktionskraft handlar både om att locka nya inflyttare och att behålla den befolkning som redan bor på ön. Det är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen. Att Gotland ska vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på knyter an både till den faktiska attraktiviteten och hur den kommuniceras. Det handlar om arbete och karriärmöjligheter, kommunikationer, bostäder och boendemiljöer, välfärd, fritids- och kulturliv, service, natur med mera.

Inriktning:

Stärk Gotlands attraktivitetsskapande faktorer

Befolkningen behöver öka och det gör den genom inflyttning och att fler stannar kvar. Att unga, dels de som redan bor på Gotland, dels de som flyttar till, ser möjligheter på Gotland ingjuter framtidstro genom bosättning, arbete, familjebildning och återväxt inom samhällslivet i stort. Läs mer...

Stärk kunskap och kommunikation om Gotlands attraktivitet

Synen på Gotland är starkt präglad av att vara ett attraktivt resmål. Detta är en styrka för den viktiga besöksnäringen, men behovet av befolkningsökning höjer kraven på att bilden av Gotland breddas till att också vara en attraktiv plats att bo, verka och leva på året om. Läs mer...

Få fler studenter till Gotland och att flera stannar kvar på Gotland efter avslutade studier

Studenter på Gotland är potentiella framtida gotlänningar och det är viktig att erbjuda dem goda möjligheter att vara en del av gotländska samhällslivet, att få kontakt med det lokala näringslivet och kunna stanna kvar efter avslutad utbildning.  Läs mer...

Effektmål

Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

  • En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
  • En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
  • God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
  • Ett energisystem baserat på förnybar energi
  • God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
  • God tillgänglighet och hållbara kommunikationer

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

God hälsa och välbefinnande - Globala målenGod utbildning - Globala målenHållbar energi för ala - Globala målenAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Globala målen
Hållbara städer och samhällen - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning