Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Innovation och forskning

Ökad innovation och forskning bidrar till att stärka Gotlands attraktionskraft, att utveckla framtidens välfärdstjänster och ökar förutsättningarna för nya och kunskapsintensiva företag på ön. Väl fungerande samarbetsarenor mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor samt akademin är en katalysator för innovation och utveckling.

Nuläge och utmaningar

 • Gotland är Sveriges enda universitetsö, men samverkan mellan universitetet, det offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.

Uppsala universitet Campus Gotland är en motor för samhällsutvecklingen på Gotland.

Med Uppsala universitet på Gotland ökar kunskapsnivån på ön. Att Uppsala universitet finns på Gotland spelar stor roll för utbildningsnivån, rekryteringsmöjligheter för arbetsgivare och kopplingen mellan innovation och forskning för både näringsliv och offentliga miljöer. Läs mer...

Partnerskap och samverkan mellan Gotlands aktörer lägger grunden

Region Gotland och Uppsala universitet har ett strategiskt partnerskap. Syftet är att öka kunskapsutbytet mellan universitetet och Region Gotland, stärka den gotländska forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotlands är en attraktiv universitetsö och utvecklingsmiljö. Ett av målen är att forskningsprojekt kopplas till Gotlands utveckling. Läs mer...

Innovationsförmågan kan och behöver stärkas ytterligare

Innovationsförmågan kan och behöver stärkas ytterligare, för att utveckla fler kunskapsintensiva företag, stärka konkurrenskraften inom det befintliga breda näringslivet och för att utveckla framtidens välfärdstjänster. Läs mer...

Stärkt samverkan ger konkurrensfördelar

En strukturerad samverkan mellan universitet, näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer ger möjlighet att bygga upp innovativa och kreativa miljöer för forskning, tester och implementering. Läs mer...

Smart specialisering

I Tillväxtprogrammet 2016-2020 (Region Gotland) finns två områden för smart specialisering utpekade, besöksnäring samt mat- och livsmedel. Dessa är satsningar som kommer att fortgå framöver. Men ytterligare områden kan tillkomma som resultat av en gemensam process mellan aktörerna.

Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik. Syftet med Smart specialisering är att förstärka konkurrenskraften genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och också om nya områden. Inom de prioriterade områdena mobiliseras olika aktörer för att gemensamt utveckla området.

Nuläge och utmaningar

 • Gotland är Sveriges enda universitetsö, men samverkan mellan universitetet, det offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • leder till en stark positionsförflyttning inom området forskning och innovation på Gotland.
 • bygger en långsiktig, strategisk och strukturerad samverkan mellan universitet, näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer. Ett forsknings- och innovationsråd bildas och blir plattformen för en sådan utveckling.
 • stärker Gotlands kompetenser och strategier för att i högre utsträckning kunna erhålla extern finansiering från EU:s olika fonder och program.
 • bidrar till att kontaktytorna mellan företag och forskning ökar och att innovationsförmågan ökar i öns företag.
 • stimulerar samspel mellan näringsliv, akademi, offentliga myndigheter och föreningslivet för stärkt innovationsförmåga.

Insatsområdet påverkar dessa mål för Gotland

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

God utbildning - Globala målenJämställdhet - Globala målenHållbar industri, innovationer och infrastruktur - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • leder till en stark positionsförflyttning inom området forskning och innovation på Gotland.
 • bygger en långsiktig, strategisk och strukturerad samverkan mellan universitet, näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer. Ett forsknings- och innovationsråd bildas och blir plattformen för en sådan utveckling.
 • stärker Gotlands kompetenser och strategier för att i högre utsträckning kunna erhålla extern finansiering från EU:s olika fonder och program.
 • bidrar till att kontaktytorna mellan företag och forskning ökar och att innovationsförmågan ökar i öns företag.
 • stimulerar samspel mellan näringsliv, akademi, offentliga myndigheter och föreningslivet för stärkt innovationsförmåga.

Sidan uppdaterad: