Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Stimulera innovation och förnyelse

Innovation är en förutsättning för att utveckla tillväxtpotential och accelerera utvecklingen inom en rad samhällsområden. En väl fungerande innovationsmiljö bidrar till att Gotland kan gå före i klimat- och energiomställningen, bredda näringslivet, utveckla välfärdstjänsterna samt skapa en attraktiv arbetsmarknad. Väl fungerande samarbetsarenor mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor samt akademin är en katalysator för innovation och förnyelse.

Inriktning:

Stärk innovationsförmågan i det gotländska samhället

Att Uppsala universitet finns på Gotland spelar stor roll för utbildningsnivån, rekryteringsmöjligheter för arbetsgivare och kopplingen till innovation och forskning för både näringsliv och offentliga verksamheter. Vidare bidrar universitetet till att skapa förutsättningar för mer och fler kunskapsintensiva företag. Att ta vara på och stärka Campus Gotland som nav är centralt för en ökad innovationsförmåga. Läs mer...

Stärk konkurrenskraften genom smart specialisering

Smart specialisering är ett verktyg för att ta tillvara möjligheterna i att stärka regionala innovationssystem och är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik. Syftet med Smart specialisering är att förstärka konkurrenskraften och accelerera omställning, genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt. Läs mer...

Tre områden för smart specialisering på Gotland är

Besöksnäring
Med målet att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål är inriktningen att utveckla hela Gotland som ett resmål året runt som välkomnar svenska och internationella besökare. Här finns reseanledningar för turisten, evenemangsbesökaren, idrottaren, mötesdeltagaren och deltidsboende. 
Läs mer...

Mat- och livsmedel
Med målet Ökat värde av mat på och från Gotland är mat- och livsmedelsnäringarna drivkrafter för alla tre hållbarhetsdimensionerna. Gotlands mat- och livsmedelsnäringar sträcker sig över flera branscher, från primärproduktion till livsmedelsindustri, butik och restaurang.  Läs mer...

Näringslivets energiomställning
Mot bakgrund av klimatutmaningen, mål för energi- och klimatomställningen liksom att Gotland genom ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten är utpekad som pilotområde i energiomställningen, är gemensam mobilisering och samhandling för att accelerera näringslivets energiomställning av största vikt.  Läs mer...


Effektmål

Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

  • Ett energisystem baserat på förnybar energi
  • God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
  • Ett klimatneutralt Gotland
  • Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet
  • Hållbara kretslopp
  • God tillgänglighet och hållbara kommunikationer

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

Ingen hunger - Globala målenGod utbildning - Globala målenJämställdhet - Globala målenHållbar energi för ala - Globala målen
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Globala målenHållbar konsumtion och produktion - Globala målenBekämpa klimatförändringarna - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning