Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » Hur ska vi arbeta för att nå målen?

Hur ska vi arbeta för att nå målen?

För att nå målen behövs en tät samverkan, ett tydligt regionalt ledarskap och ett gemensamt ansvarstagande för Gotlands utveckling. Genom engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter tar vi utvecklingssprång. Alla kan bidra. Det är vad vi tillsammans gör som för oss närmare vision och mål.

Gotlands speciella förutsättning, att samma geografiska yta är kommun, region och län, ger unika möjligheter för samverkan och genomförande. Alla kan i sina organisationer, olika uppdrag och roller bidra till att ta Gotland närmare vision och mål för 2040. Läs mer...

Samhandling med stöd av genomförandeprogram

Mervärdet av vår regionala utvecklingsstrategi är att den ska bidra till att möta utmaningar som varje enskild aktör inte kan lösa på egen hand. Det handlar om komplexa utmaningar vars lösningar sällan är givna och som därför kräver agerande med fokus på en riktning, snarare än på en given lösning. Det betyder inte att formella ansvarsområden för olika aktörer ska frångås.

I genomförande är det viktigt att se till vem eller vilka som har ansvar för vissa frågor. I det faktiska genomförandet behöver varje aktör analysera och väga möjliga åtgärder mot varandra samt prioritera med hänsyn till var och ens uppdrag. Varje aktör behöver ta ansvar för sin del, men också stödja de gemensamma processerna. Läs mer...

Tre genomförandeprogram tar arbetet vidare

Tre program för samhandling – så kallade genomförandeprogram – tar arbetet vidare och konkretiserar vad som behöver göras på kort sikt, för att nå de långsiktiga målen. Kort sikt kan vara en mandatperiod eller längre om det bedöms lämpligt. Siktet för den första omgången genomförandeprogram är 2027.

Tre program tas fram med följande inriktning (programmens slutliga namn fastställs senare):

  • Näringslivets förutsättningar och innovation
  • Klimat, energi och miljö
  • Social välfärd
Läs mer...

De enskilda aktörernas ansvar och bidrag

Mål och prioriteringar för Gotland 2040 kan användas av alla utvecklingsaktörer i var och ens verksamhet. Genom strategins identifierade prioriteringar och mål för Gotland år 2040, är den utgångspunkt för andra strategier, planer och program samt program för EU:s struktur- och investeringsfonder. Region Gotland, statliga myndigheter inklusive länsstyrelsen har i uppdrag att bidra. Läs mer...

Region Gotlands olika roller

Vårt Gotland 2040 är Gotlands utvecklingsstrategi, inte Region Gotlands strategi. Men Region Gotland är unikt i landet, genom att vara en kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar, allt i samma organisation och med samma geografiska avgränsning. Det ger genomförandekraft och möjligheter genom både de regionala och kommunala uppdragen. Läs mer...

Den fysiska planeringen bidrar till att nå mål i Vårt Gotland 2040

Utöver ansvaret att som region ta fram en regional utvecklingsstrategi har Region Gotland som kommun ansvar för att ta fram en översiktsplan. Båda dokumenten är långsiktiga, ska bidra till en hållbar utveckling och handlar om platsen Gotland. Översiktsplanen är den regionala utvecklingsstrategins fysiska uttryck.

Den översiktliga fysiska planeringen bidrar till att vision och mål i Vårt Gotland 2040 nås och hanterar en mängd intressen kring hur den fysiska miljön, den byggda miljön, mark och vatten ska användas, utvecklas och bevaras.

 

Samhandlingstrappan

Samhandlingstrappan används för att beskriva såväl olika steg som olika djup i samverkan. Samtal och samsyn är nödvändiga förutsättningar för att kunna nå samverkan och samhandling.