Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Uppföljning, utvärdering och lärande

Uppföljning, utvärdering och lärande

Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga och omfattar många samhällsområden. För att hålla engagemanget uppe krävs att aktiviteter och resultat synliggörs och att RUS upplevs som aktuell över tid. RUS ska ses över varje mandatperiod.

Vid sidan av uppdraget att leda och samordna insatser och aktiviteter för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin har Region Gotland också uppdraget att årligen samlat följa upp och utvärdera resultaten av det regionala utvecklingsarbetet som bedrivs på Gotland.

Den regionala utvecklingsstrategin ska även ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige.

Under remissperioden och fram till en slutlig version av RUS kommer Region Gotland att utarbeta en uppföljnings- och utvärderingsplan för hur detta ska göras, och som också har bäring på genomförandet av RUS. Den kommer att bestå av följande delar:

Kvantitativ del som innefattar:
  • Effektmål och indikatorer med utgångs- och målvärden.
  • Formerna för revidering av nulägesanalysen som ska ligga till grund för den löpande uppdateringen och därmed också för översynen av RUS.

Nulägesanalysen utgör utgångspunkten för de strategiska inriktningarna. Den behöver revideras och publiceras varje år kompletterad med statistik på länsnivå som visar utvecklingen utifrån indikatorerna för effektmålen och ett andra fakta som kompletterar indikatorerna.

I översynen kan också ingå återkommande rapporter över tillståndet på Gotland exempelvis avseende näringslivets förutsättningar, energiomställning, Gotlands ekonomi och kompetensförsörjning.

Kvalitativ del som innefattar:
  • Former för processutvärdering av samverkan och samhandling.
    Detta ska precisera formerna för Region Gotlands uppdrag att leda och samordna regionalt utvecklingsarbete.
    Det betyder att en processutvärdering behöver göras i relation till de insatser Region Gotland planerar att göra för uppdraget att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet enligt RUS.
  • Former för självutvärdering.
  • Former för lärande i relation till genomförande, uppföljning och utvärdering, hur och i vilka sammanhang/forum detta ska ske. Ett exempel kan vara en återkommande konferens (”Hur går det för Gotland”) där gotländska utvecklingsaktörer ges tillfälle att gemensamt ta del av hur utvecklingen går och analysera vad som bidragit till utvecklingen.

Sidan uppdaterad: