Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » Uppföljning, utvärdering och lärande

Uppföljning, utvärdering och lärande

Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga och omfattar många samhällsområden. Om vår regionala utvecklingsstrategi hålls aktuell över tid, om vi gemensamt kan följa utvecklingen på Gotland och om resultaten av regionalt utvecklingsarbete synliggörs och används i ett gemensamt lärande kan också det gemensamma engagemanget för utvecklingen på Gotland upprätthållas.

Region Gotland har uppdraget att följa utvecklingen på Gotland samt att årligen följa upp och utvärdera resultaten av regionalt utvecklingsarbete på ett samlat vis. Den regionala utvecklingsstrategin ska även ses över mellan varje val. Detta innebär att Region Gotland svarar för en årlig samlad rapportering av hur utvecklingen ser ut på Gotland samt av vad regionalt utvecklingsarbete resulterat i. Den årliga rapporten ska ligga till grund för gemensamt lärande och vidareutveckling av regionalt utvecklingsarbete.

En plan för uppföljning, utvärdering och lärande i relation till Vårt Gotland 2040 och genomförandeprogrammen utvecklas. Det regionala utvecklingsuppdraget och därmed planen innefattar följande delar.

Följa utvecklingen på Gotland

Som stöd för att över tid följa om utvecklingen på Gotland går i rätt riktning används relevanta indikatorer för respektive effektmål i strategin. Andra relevanta underlag kan användas som komplement till indikatorerna för att följa utvecklingen. Vidare kan tematiska eller fördjupande studier med bäring på utvecklingen på Gotland behöva utvecklas i relation till prioriteringar i utvecklingsstrategin och genomförandeprogram.

Följa upp resultat av regionala utvecklingsinsatser enligt genomförandeprogram

I det gemensamma arbetet med genomförandeprogrammen konkretiseras önskvärda resultat av regionala utvecklingsinsatser genom att formulera mål på kortare sikt, utifrån de övergripande effektmålen. Vidare ska arbetet konkretisera vad som är viktigast att vi gemensamt genomför på kort sikt för att nå dessa resultat. Läs mer...

Former för gemensamt lärande

Former för ett gemensamt regionalt lärande kring utvecklingen på Gotland liksom resultaten av regionalt utvecklingsarbete ska utvecklas. För detta behövs en egen återkommande arena i form av en årligt återkommande mötesplats. Det blir en plattform för gemensamt lärande där resultat av gemensamma processer analyseras, vad som bidragit till utvecklingen och vilka förändringar som behövs.

Se över den regionala utvecklingsstrategin

Den regionala utvecklingsstrategin ska ses över mellan varje val. Nulägesanalysen speglar utmaningar samt behov och möjligheter, målen vad vi vill åstadkomma. Planen för uppföljning, utvärdering och lärande ska visa om utmaningar och mål är fortsatt relevanta – och därmed om nya prioriteringar behöver göras.