Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Kommunikationer

Tillgång till väl fungerande kommunikationssystem, fysiska och digitala, är förutsättningar för människors möjligheter att resa, för godstransporter och för att utnyttja tjänster. De är också avgörande för att andra funktioner i samhället ska fungera. Som ö är Gotland beroende av fungerande kommunikationer och vi står inför stora utmaningar när fossila drivmedel ska fasas ut och klimatmålen ska nås.

Nuläge och utmaningar

 • Gotlands läge gör tids- och kostnadseffektiv tillgänglighet till en nyckelfråga, men resor och transporter måste bli mer hållbara.
 • Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.
 • Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen.
 • Ö-läget innebär särskilda utmaningar för att hantera olika typer av samhällsstörningar.

Gotlands läge gör oss beroende av färje- och flygtrafik

Gotlands läge kräver en god tillgänglighet för konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och välfärd. Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper och trafikslagen kompletterar varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda rese- och transportlösningar som utgår från invånarnas, näringslivets och besökarnas behov. Läs mer...

Kommunikationsberoende näringar

Näringslivet på Gotland är starkt kommunikationsberoende. De företag som vill växa behöver kunna nå marknader nationellt och internationellt. Det finns stora behov av arbetskraft inom transportbranschen.

Hållbara transporter krävs för att nå klimatmålen

Den alltigenom dominerande utmaningen är att klara såväl en god och konkurrenskraftig tillgänglighet som minskade klimatutsläpp. Transportsektorn har en stor miljöpåverkan. Utsläppen har minskat men takten behöver öka för att etappmålet 2030 ska kunna nås. Läs mer...

Vägnätet och infrastrukturplaneringen

Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är spridda över hela ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, i huvudsak utanför tätorterna. Region Gotland ansvarar för vägnätet i tätorterna. Därtill finns ett stort antal enskilda vägar. Läs mer...

Pendling med bil dominerar

På Gotland dominerar pendling med bil, det kan i hög grad förklaras med den glesa boendestrukturen. Gotland är det biltätaste länet, körsträckan per personbil och år är dock lägst i Sverige. Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Läs mer...

Kollektivtrafikens andel av resandet är låg

Kollektivtrafikens andel av resandet är låg. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns mål för kollektivtrafiken som syftar till att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett bättre resursutnyttjande. Läs mer...

Gotlands hamnar och flygplats

Enligt Region Gotlands hamnstrategi ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och kryssningstrafik. Dessa hamnar ägs och drivs av Region Gotland. Visby hamn och Klintehamns hamn är riksintressen. Läs mer...

Digital infrastruktur och digitalisering

Gotland har ett mycket väl utbyggt fibernät över hela ön och intar en tätposition bland landets regioner. Gotlands regionala digitala agenda för 2015-2020 sätter fokus på ett antal områden för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Områdena är digitalt stött företagande, utveckling av E-tjänster, ökad IT-användning, digital stödd samhällsplanering och digital stödd utbildning. Läs mer...

Nuläge och utmaningar

 • Gotlands läge gör tids- och kostnadseffektiv tillgänglighet till en nyckelfråga, men resor och transporter måste bli mer hållbara.
 • Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.
 • Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen.
 • Ö-läget innebär särskilda utmaningar för att hantera olika typer av samhällsstörningar.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • säkrar, stärker och utvecklar fastlandskommunikationerna vad gäller tillgänglighet, kapacitet, tid och kostnad samt kopplingen till andra trafiksystem.
 • utvecklar hållbara och fossilfria transportsystem som minskar klimatpåverkande utsläpp
 • utvecklar kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart resande. Särskilt viktigt är kopplingen till serviceområden för att knyta samman resor mellan orter och mellan boende, arbete, service, etc.
 • ökar framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten på Gotlands vägar.
 • utvecklar transportinfrastrukturen som kan bidra till att stärka attraktiviteten och tillgängligheten till och från Gotland.
 • upprätthåller och stärker det gotländska bredbandsnätet, med redundans och robusthet, och använder digitaliseringens möjligheter för produkter och tjänster.

Insatsområdet påverkar dessa mål för Gotland

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Jämställdhet - Globala målenHållbar industri, innovationer och infrastruktur - Globala målenHållbara städer och samhällen - Globala målenHållbar konsumtion och produktion - Globala målen
Globala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • säkrar, stärker och utvecklar fastlandskommunikationerna vad gäller tillgänglighet, kapacitet, tid och kostnad samt kopplingen till andra trafiksystem.
 • utvecklar hållbara och fossilfria transportsystem som minskar klimatpåverkande utsläpp
 • utvecklar kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart resande. Särskilt viktigt är kopplingen till serviceområden för att knyta samman resor mellan orter och mellan boende, arbete, service, etc.
 • ökar framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten på Gotlands vägar.
 • utvecklar transportinfrastrukturen som kan bidra till att stärka attraktiviteten och tillgängligheten till och från Gotland.
 • upprätthåller och stärker det gotländska bredbandsnätet, med redundans och robusthet, och använder digitaliseringens möjligheter för produkter och tjänster.

Sidan uppdaterad: