Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Stärk tillgängligheten

För människors möjligheter att resa, transportera varor och använda tjänster är tillgången till väl fungerande kommunikationssystem, fysiska och digitala, avgörande. Det gäller transporterna till, från och på Gotland. De är också viktiga för att andra funktioner i samhället ska fungera. Ö-läget gör förbindelserna med omvärlden till en nyckelfråga. Samtidigt finns stora utmaningar när fossila drivmedel ska fasas ut och klimatmålen ska nås.

Inriktning:

Utveckla hållbara och fossilfria transportsystem

Transportsektorn har en stor miljöpåverkan. Utsläppen har minskat men takten behöver öka. För inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska ha minskat med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Inrikes luftfart ingår inte i det nationella målet, då den ingår i EU:s utsläppshandelssystem. För en klimat- och miljöanpassad Gotlandstrafik kommer nya innovativa lösningar att behövas. Läs mer...

Utveckla Gotlands förbindelser med omvärlden

En god tillgänglighet till andra regioner och länder är viktigt för oss som bor och verkar på Gotland. För att kunna öka befolknings- och besöksantalet liksom för att stärka näringslivet behöver Gotlands attraktions- och konkurrenskraft stärkas. Läs mer...

Öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar

Vägnätet på Gotland är omfattande och en viktig förutsättning för möjligheterna att bo och verka över hela Gotland. Trafikflödena varierar, med en kraftig ökning under sommarmånaderna. Brister och behov av åtgärder finns både ur ett tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv. Läs mer...

Säkerställ Gotlands tillgång till digital infrastruktur

Att säkerställa Gotlands tillgång till digital infrastruktur och spetskompetens är avgörande för det gotländska samhällets attraktivitet, utveckling och konkurrenskraft. Gotland har ett mycket väl utbyggt fibernät över hela ön och intar en tätposition bland landets regioner. Läs mer...

 

Effektmål

Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

  • God tillgänglighet och hållbara kommunikationer
  • God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
  • Ett klimatneutralt Gotland
  • God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar
  • En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor 

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

Jämställdhet - Globala målenHållbar industri, innovationer och infrastruktur - Globala målenHållbara städer och samhällen - Globala målenHållbar konsumtion och produktion - Globala målen
Bekämpa klimatförändringarna - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning