Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Stärk och utveckla näringslivet

Gotlands breda näringsliv och starka företagsamhet utgör en vital del av öns mångfald och möjligheter. Goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag behövs för utveckling och tillväxt. Grön omställning, vidgade marknader, digitalisering och jämställdhet stärker möjligheterna.

Inriktning:

Förbättra förutsättningarna att starta, driva och utveckla företag

Förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag på hela ön är centralt för ökad sysselsättning och bidrar till finansieringen av öns välfärd. Det ska vara lätt för företagen att komma i kontakt med offentliga myndigheter och bemötandet ska vara professionellt, lösningsorienterat och rättssäkert. Rådgivning och finansiering som främjar företagandet ska vara utvecklat. Tillgången till mark för utveckling och etablering av verksamheter behöver säkras. Läs mer...

Öka företagens möjligheter att nå en större marknad

De gotländska näringarna är starkt beroende av goda och konkurrenskraftigt prissatta kommunikationer. Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, varför det finns ett behov att nå större marknader nationellt och internationellt. Läs mer...

Driv på och underlätta omställningen till hållbar, fossilfri tjänste- och varuproduktion

Energiomställning innebär både affärsmässiga möjligheter och utmaningar för de gotländska företagen. Behovet av och kundernas ökade efterfrågan på hållbara produkter, varor och tjänster, gynnar företag som har fokus på hållbarhet i sin verksamhet. Läs mer...

Använd internationellt samarbete som katalysator

Internationellt samarbete, internationella projekt och nätverk, särskilt med andra ö- och kustregioner inom EU, ger utvecklings- och konkurrenskraft. Genom att använda fler av de plattformar och verktyg som finns inom EU, i Östersjöområdet och i Norden, kan Gotlands utvecklingsarbete stärkas ytterligare. Läs mer...

Ta vara på digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen bär fortsatt med sig goda möjligheter till ökad produktivitet, konkurrenskraft och ett effektivare nyttjande av resurser, där en ökad uppkoppling och automatisering växer fram. Gotlands goda digitala infrastruktur över hela ön ger goda förutsättningar för ökad digitalisering och att stärka användningen av digitala verktyg. Läs mer...

 

Effektmål

Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

  • God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
  • Ett klimatneutralt Gotland
  • God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
  • Ett energisystem baserat på förnybar energi
  • Hållbara kretslopp
  • En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

God utbildning - Globala målenJämställdhet - Globala målenHållbar energi för ala - Globala målenHållbar industri, innovationer och infrastruktur - Globala målen
Hållbar konsumtion och produktion - Globala målenBekämpa klimatförändringarna - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning