Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Säkra miljö och vatten

För att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta krävs minskade uttag av naturresurser och energi, fossilfrihet och nya, mer cirkulära, sätt att organisera samhället. Tillgången till vatten är en av de viktigaste förutsättningarna för det gotländska samhällets utveckling.

Inriktning:

Skydda och förstärk tillgången till yt- och grundvatten

Tillgången till dricksvatten i tillräcklig kvantitet och av godtagbar kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för det gotländska samhället. Det är en förutsättning för att bostäder och verksamheter ska kunna fungera och att nya ska kunna etableras. Vattentillgången är av stor betydelse för lantbruket och för självförsörjningsgraden av livsmedel. Läs mer...

Ställ om till hållbar konsumtion och produktion baserad på cirkulär ekonomi

En övergång till cirkulär ekonomi krävs för att minska utsläpp, avfall och uttag av ändliga resurser. Samtidigt är det en möjlighet till innovation, konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och fler jobb. En cirkulär ekonomi bygger på att sluta kretslopp, vara resurseffektiv, återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs. Läs mer...

Bedriv ett hållbart brukande av skog, mark och vatten och säkra den biologiska mångfalden.

Stabila ekosystem är en förutsättning för hållbara samhällen. Idag är utmaningarna globalt och nationellt att hejda förlusten av biologisk mångfald och återskapa hållbara ekosystem som också klarar av att försörja en växande befolkning. Miljöarbetet och engagemanget på Gotland är omfattande, men fortfarande är det lång väg kvar för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Läs mer...

 

Effektmål

Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

  • Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet
  • Hållbara kretslopp
  • Säkrad biologisk mångfald
  • God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar
  • God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet 

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

Rent vatten och sanitet för alla - Globala målenHållbar konsumtion och produktion - Globala målenHav och marina resurser - Globala målenEkosystem - Globala målen
Globala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning