Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Miljö och vattenförsörjning

Ett aktivt miljöarbete behövs för att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö, bidra till giftfria kretslopp, öka den cirkulära ekonomins betydelse samt överlag bruka naturen så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald.

Nuläge och utmaningar

 • Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka, bevara och utveckla.
 • Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till vatten av god kvalitet är sårbar.
 • Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen.

Miljökvalitetsmålen inte uppnådda

Miljöarbetet på Gotland är omfattande. Ändå bedöms bara två nationella miljökvalitetsmål som länsstyrelsen följer upp för Gotland vara på väg att uppnås år 2020, Frisk luft och Bara naturlig försurning. Det är oroväckande att utvecklingen inte går snabbare åt rätt håll inom flera mål. Utvecklingen är densamma över hela Sverige.

Stabila ekosystem är en förutsättning för hållbara samhällen

Idag är utmaningarna globalt och nationellt att hejda förlusten av biologisk mångfald och återskapa hållbara ekosystem som också klarar av att försörja en växande befolkning. Kulturlandskapet och dess biologiska mångfald är format av de gröna näringarna. Läs mer...

Vattenförsörjningen är sårbar

Tillgången till vatten av godtagbar kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att bostäder och verksamheter ska kunna fungera och för att nya ska kunna etableras. Gotlands särpräglade geologi och hydrologi skapar särskilda utmaningar gällande tillgången till vatten av god kvalitet. Grundvattnet är sårbart och känsligt för föroreningar. Läs mer...

God bebyggd miljö

Både i Agenda 2030 och i de nationella miljömålen finns det flera målsättningar om tätortsnära natur och ekosystemtjänster. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö anger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart.

Nuläge och utmaningar

 • Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka, bevara och utveckla.
 • Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till vatten av god kvalitet är sårbar.
 • Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • bidrar till hållbar konsumtion och produktion baserad på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.
 • ökar kunskaper som leder till miljömässigt hållbar konsumtion och produktion.
 • utvecklar verktyg för åtgärder kring grundvattenproblematik.
 • bidrar till ett hållbart nyttjande av skog, mark och vatten och säkrar den biologiska mångfalden.

Insatsområdet påverkar dessa mål för Gotland

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Rent vatten och sanitet för alla - Globala målenHållbar konsumtion och produktion - Globala målenHav och marina resurser - Globala målenEkosystem - Globala målen
Globala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • bidrar till hållbar konsumtion och produktion baserad på resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.
 • ökar kunskaper som leder till miljömässigt hållbar konsumtion och produktion.
 • utvecklar verktyg för åtgärder kring grundvattenproblematik.
 • bidrar till ett hållbart nyttjande av skog, mark och vatten och säkrar den biologiska mångfalden.