Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » Prioriteringar – så tar vi riktning för att nå målen » Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning

Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning

En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland. Det gäller inte enbart att bygga bostäder, utan om att bygga samhällen.

En hållbar samhällsplanering handlar förutom om fysiska strukturer, även om sociala aspekter som livsstil, hälsa, rörelsemönster, ekonomiska förutsättningar samt möjligheter att vara delaktig i att påverka sin livsmiljö.

Inriktning:

Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för alla

Bostäder är grundläggande för välfärd, livskvalitet och tillväxt. Alla behöver en bostad utifrån sina förutsättningar och behov. Därför behövs ett varierat utbud av bostäder över hela Gotland. Takten i bostadsbyggandet på Gotland har varit hög de senaste åren. Läs mer...

Utveckla attraktiva och väl gestaltade bostäder och boendemiljöer

Attraktiva bostäder och boendemiljöer är en viktig faktor när det gäller livskvalitet, att få människor att bo kvar på Gotland samt att attrahera fler att flytta hit. Det är även en grund för näringslivets och universitets konkurrenskraft. Läs mer...

Verka för en resurseffektiv bebyggelse

Tillgången till dricksvatten är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fortsatt byggande. För att klara energiomställningen behöver bebyggelsen möjliggöra en energisnål och klimatsmart livsstil. Koldioxidsnåla byggmaterial och byggprocesser behöver utvecklas. Byggnader, såväl befintliga som vid nyproduktion, behöver vara energieffektiva och, där det är möjligt, kunna bidra till sin egen energiproduktion. Läs mer...

Effektmål

Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

  • En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
  • En god, jämlik och jämställd hälsa
  • Ett klimatneutralt Gotland
  • Ett energisystem baserat på förnybar energi
  • God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

God hälsa och välbefinnande - Globala målenRent vatten och sanitet för alla - Globala målenHållbar energi för ala - Globala målenMinskad oämlikhet - Globala målen
Hållbara städer och samhällen - Globala målenHållbar konsumtion och produktion - Globala målenEkosystem - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning