Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Bostadsförsörjning och byggande

En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att kunna skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt som ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Det handlar inte enbart om att bygga bostäder, utan om att bygga samhällen.

En hållbar samhällsplanering handlar förutom om fysiska strukturer, även om sociala aspekter såsom livsstil, hälsa, rörelsemönster, ekonomiska förutsättningar samt möjligheter att vara delaktig i att påverka sin livsmiljö.

Nuläge och utmaningar

 • Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar av ön och för alla målgrupper.
 • Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen.
 • Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till vatten av god kvalitet är sårbar.
 • Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka, bevara och utveckla.

En bostadsmarknad för alla

Allt färre bostäder byggs som gotlänningen med en genomsnittlig inkomst har råd med. Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden, särskilt ungdomar, studenter på eftergymnasial nivå, nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Läs mer...

Förutsättningar för bostadsbyggande på Gotland

Bostadsbyggandet på Gotland har varit högt de senaste åren, men de bostäder som tillkommit har främst varit bostadsrätter i Visby. Gotlands säregna natur- och kulturlandskap utgör en stor del av regionens attraktionskraft, men detta kan också medföra hinder för byggnation. Det finns även en rad andra restriktioner att förhålla sig till, till exempel strandskydd, vattenskyddsområden, militärens närvaro och dess påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller osv. En av de viktigaste förutsättningarna för ett ökat byggande är tillgång till dricksvatten. Läs mer...

Goda boendemiljöer stärker platsens attraktivitet

Boendefrågan är en viktig faktor när det gäller livskvalitet, att få människor att bo kvar på Gotland samt att attrahera fler att flytta hit. Det är även en grund för näringslivets och universitets konkurrenskraft. Vid rekrytering av arbetskraft och för att locka studenter till ön är tillgången till bostäder och attraktiva boendemiljöer en avgörande faktor. Läs mer...

Resurseffektiv bebyggelse en viktig del i energiomställningen

För att klara energiomställningen behöver bebyggelsen möjliggöra en energisnål och klimatsmart livsstil. Lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor och transporter påverkar energianvändningen En utveckling behövs för koldioxidsnåla byggmaterial och byggprocesser samt effektivisering och energiproduktion i byggnader, såväl för befintliga byggnader som vid nyproduktion. 

Nuläge och utmaningar

 • Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar av ön och för alla målgrupper.
 • Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen.
 • Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till vatten av god kvalitet är sårbar.
 • Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka, bevara och utveckla.

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • ger förutsättningar för bostadsbyggande över hela Gotland som bidrar till en bostadsmarknad i balans där utbud och efterfrågan möts.
 • ger förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med olika behov och med olika ekonomiska förutsättningar.
 • främjar och verkar för en samlad bebyggelse och ett varierat bostadsutbud i serviceområdena.
 • främjar ett bostadsbyggande där arkitektur bidrar till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.
 • främjar en resurseffektiv bebyggelse och en hållbar förvaltning av natur-, kultur- och vattenmiljöer.

Insatsområdet påverkar dessa mål för Gotland

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

God hälsa och välbefinnande - Globala målenRent vatten och sanitet för alla - Globala målenHållbar energi för ala - Globala målenMinskad oämlikhet - Globala målen
Hållbara städer och samhällen - Globala målenHållbar konsumtion och produktion - Globala målenEkosystem - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • ger förutsättningar för bostadsbyggande över hela Gotland som bidrar till en bostadsmarknad i balans där utbud och efterfrågan möts.
 • ger förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med olika behov och med olika ekonomiska förutsättningar.
 • främjar och verkar för en samlad bebyggelse och ett varierat bostadsutbud i serviceområdena.
 • främjar ett bostadsbyggande där arkitektur bidrar till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.
 • främjar en resurseffektiv bebyggelse och en hållbar förvaltning av natur-, kultur- och vattenmiljöer.

Sidan uppdaterad: