Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Vision och mål för Gotland 2040

Vision och mål för Gotland 2040

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.

Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang med vår unika natur. Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser, vilket skapar förutsättningar för människor och företag att växa och utvecklas.

Vi driver förändring och omställning för ett långsiktigt hållbart Gotland, något som ger oss en ledande roll såväl nationellt som internationellt. Gotland är den bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Tryggt och attraktivt i alla livets skeden. En plats för allt liv. En plats för hela livet.

Så lyder visionen för Gotland 2040. Visionen bygger på styrkor som Gotland har. Visionen uttalar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden, men fungerar också som vägledning och inspiration på kort och medellång sikt.

Effektmål förtydligar de övergripande målen

De övergripande målen är stora mål, ambitionsmål, men inte så konkreta. Varje övergripande mål har ett antal effektmål som förtydligar innehållet i respektive övergripande mål och visar på de förändringar som behövs för att nå dem. Effektmålen ska stödja uppföljning och utvärdering. Till varje effektmål sätts ett antal indikatorer. Indikatorerna mäter faktiska nivåer och förändringar i riktning mot målen.

De effektmål som vi föreslår i denna remissversion är preliminära och syftar till att ge en bild av tänkbara effektmål. Under remissperioden och fram till en slutlig version av RUS kommer effektmålen att särskilt ses över. Till effektmålen kommer också indikatorer för att mäta utvecklingen att tas fram.

Illustration med målen för RUS

Mål för Gotland 2040

Målen tar utgångspunkt i Gotlands utmaningar och visar vad vi vill uppnå på lång sikt. Målen ska ses som helhet som till­sammans ger en hållbar regional utveckling och leder mot visionen. Kärnvärdena i det gotländska varumär­ket visar hur vi vill uppfattas.

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.

Gotland är ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare, ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa.

Gotland präglas av en mångfald av uttryck, en rik fritid, ett dynamiskt kulturliv och goda möjligheter till livslångt lärande. Gotland har trygga och attraktiva livsmiljöer.

Livskvaliteten på Gotland ökar inflyttningen och fler vill stanna kvar, befolkningen växer stadigt. Människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.

Det gotländska samhället tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.

Effektmål

 1. En god, jämlik och jämställd hälsa
 2. Goda uppväxtvillkor
 3. En trygg och attraktiv livsmiljö
 4. Höjd utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
 5. Ökad befolkning i yrkesaktiv ålder
 6. God beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar

Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.

Gemensamma satsningar och ett målmedvetet arbete möjliggör för Gotland att gå före i energi och klimatomställningen och tidigt nå nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering.

Energi- och klimatomställningen är en hävstång för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för att nå övriga miljömål. På Gotland finns god tillgång till dricksvatten och tillräckliga grundvattennivåer. Östersjön är ett levande och friskt hav och kretsloppen är giftfria.

Den cirkulära ekonomins betydelse har ökat och naturen brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

Effektmål

 1. Positivt klimatavtryck
 2. Ett energisystem baserat på förnybar energi
 3. Hållbara och klimatpositiva näringar
 4. Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet
 5. Säkrad biologisk mångfald

Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

På Gotland skapas hållbar tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Företagarandan är fortsatt stark och näringslivet blomstrar. På Gotland finns goda möjligheter att testa och förverkliga nya idéer.

Samverkan kring forskning och innovation stärker Gotlands attraktionskraft, utvecklar välfärdstjänsterna och bidrar till nya och kunskapsintensiva företag på ön. Ett gott näringslivsklimat, goda kommunikationer, en tydlig hållbarhetsprofil, tillgång till bostäder och en väl utbyggd infrastruktur ger förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt. Genom utbildning, attraktionskraft och matchning möts  kompetensförsörjningsutmaningen.

Effektmål

 1. Ökad tillväxt i näringslivet
 2. Ökad innovationskraft och utvecklade styrkeområden
 3. Förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft
 4. En mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad
 5. Ökat bostadsbyggande och en resurseffektiv bebyggelse
 6. Ett hållbart transportsystem och ökad tillgänglighet

Fördjupning

Sidan uppdaterad: