Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Vision och mål för Gotland 2040

Vision och mål för Gotland 2040

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.

Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av livet, i alla åldrar.

Visionen är en ständig ledstjärna i det vi gör. Visionen bygger på styrkor som Gotland har och visar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden.

Effektmål för att följa utvecklingen mot målen för Gotland 2040

De övergripande målen för Gotland 2040 beskriver det tillstånd vi vill ha i samhälle och miljö år 2040. Det är stora mål, visionsmål. Effektmålen förtydligar innehållet i de övergripande målen. Begreppet effektmål innebär att de ska visa på önskvärda långsiktiga effekter av utvecklingsinsatser vi gör nu och att de därmed ska vägleda utvecklingsinsatser på Gotland. Varje effektmål bidrar till ett eller flera av de övergripande målen.

För att kunna följa utvecklingen på Gotland sätts till varje effektmål ett antal uppföljningsbara indikatorer. Indikatorerna är nyckeltal som är viktiga att följa över tid och som ska indikera om utvecklingen går i rätt riktning mot effektmål och övergripande mål. Effektmålen kan påverkas av många aktörer på flera nivåer.

Illustration med målen för RUS

Övergripande mål för Gotland 2040

Målen tar utgångspunkt i Gotlands utmaningar och visar vad vi vill uppnå på lång sikt. Målen ska ses som en helhet som tillsammans ger en hållbar regional utveckling och leder mot visionen.

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla

Gotland är ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare, ett jämlikt och jämställt samhälle där vi lever ett gott liv med god hälsa. Gotland präglas av mångfald. Vi känner tillit och förtroende för samhället och varandra och deltar i samhällsutvecklingen. Gotland har trygga och attraktiva livsmiljöer, rika fritidsmöjligheter, ett dynamiskt kulturliv, en god välfärd och service samt goda möjligheter till livslångt lärande och egen försörjning. Det gotländska samhället tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.

Effektmål

 1. En god, jämlik och jämställd hälsa
 2. En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor 
 3. God beredskap och god förmåga att hantera samhällsstörningar
 4. God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande

Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen

Gotland är klimatneutralt, har gått före i energi- och klimatomställningen och har tidigt nått nationella klimatmål baserade på FN:s Parisavtal. Utvecklingen är en hävstång för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för en god miljö. Vi använder de tillgångar vi har på bästa sätt, genom en ekonomi byggd på kretslopp och förnybara resurser. På Gotland finns god tillgång till dricksvatten och tillräckliga grundvattennivåer. Gotland har bidragit till att Östersjön är ett levande och friskt hav. Naturen brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.

Effektmål

 1. Ett klimatneutralt Gotland
 2. Ett energisystem baserat på förnybar energi
 3. Säkrad tillgång till vatten av god kvalitet och kvantitet
 4. Hållbara kretslopp 
 5. Säkrad biologisk mångfald

Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft

På Gotland skapas tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Företagsamheten är stark, näringslivet och universitetet blomstrar. Gotland är en mötesplats och här finns goda möjligheter att testa och förverkliga nya idéer.

Samverkan, innovation och förnyelse ger företagen nya möjligheter och smarta välfärdstjänster utvecklas. Hela Gotland har en positiv utveckling och vi blir fler gotlänningar. Vi har bra förutsättningar för företagande, goda kommunikationer och boendemiljöer. Attraktionskraft, utbildning och matchning säkrar kompetensförsörjningen.

Effektmål

 1. God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
 2. En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
 3. God tillgänglighet och hållbara kommunikationer

Fördjupning

Sidan uppdaterad: