Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » Nycklar på väg mot vårt Gotland 2040

Nycklar på väg mot vårt Gotland 2040

 

Ett utvecklat hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet behöver vara en naturlig del av all utveckling, alla insatser, projekt och alla affärsmässiga beslut. Oavsett vilka mål och prioriteringar ett genomförande tar sikte på behöver samtliga hållbarhetsperspektiv finnas med. Insatser med sikte att nå en hållbar regional utveckling på Gotland kommer att stöta på målkonflikter – och även synergier, att insatser inom ett område stödjer utvecklingen av ett annat.

Att göra avvägningar i målkonflikter i stora samhällsfrågor är slutligen en politisk uppgift, då behövs väl analyserade underlag att ta ställning utifrån. För en hållbar utveckling av Gotland behöver vi också uppmärksamma hur makt i samhället påverkar, hur hierarkier skapas och hur olika parametrar, som till exempel kön, könsidentitet, ålder, bakgrund och plats, samspelar med varandra. Detta för att urskilja vad som riskerar att leda till exkludering, privilegier och olika villkor.

 

Förutsättningar för samverkan och samhandling

Samverkan och samhandling är nyckelord för att nå målen. Samverkan kräver tid, resurser och är en kompetens i sig. Det är något vi redan idag gör i hög grad, men som vi alla kan bli ännu bättre på. Det finns behov av utbildningsinsatser och gemensamt lärande för att utveckla samverkansprocesserna.

Samhandlingstrappan
Samhandlingstrappan

Några förutsättningar är särskilt viktiga för samverkan som gör skillnad. Tillit är grunden för ett gott samarbetsklimat. Mod behövs för att finna nya lösningar, ställa om och driva på en önskad utveckling som kan möta motstånd till en början. Uthållighet behövs i en tid där allt går snabbt och utmaningarna är komplexa. Ledarskap som skapar utrymme och möjligheter för flera att äga processen behövs. Nytta är meningen med samverkan. Att kunna se nytta och resultat med samverkan är nödvändigt för engagemanget.