Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Genomgående perspektiv för en hållbar utveckling

Genomgående perspektiv för en hållbar utveckling

Genomgående perspektiv är övergripande synsätt som har beaktats i mål och prioriteringar och som behöver tas vidare i genomförande av vår regionala utvecklingsstrategi.

Utvecklingen ska vara hållbar – och ingen ska lämnas utanför

Vi vill nå ett långsiktigt hållbart Gotland – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – och för att göra det behöver vi integrera hållbarhetsperspektiven i mål, prioriteringar och i beslut om insatser. De tre dimensionerna behöver finnas med och ömsesidigt stödja varandra. Läs mer...

Barn och unga är framtiden

Barnens rätt till en trygg uppväxt är särskilt prioriterat för en hållbar utveckling för Gotland. Barn och unga behöver få förutsättningar att utvecklas till trygga individer som aktivt kan ta del i samhällsutvecklingen. Vi måste därför respektera, upprätthålla och skydda barns rättigheter.

Vi behöver lyssna på barnen och ta del av deras tankar och synpunkter. Barnets bästa ska vara en utgångspunkt i beslut som rör dem. Läs mer...

Jämställdhet en rättighet och hävstång

Eftersom hållbar utveckling är ett arbete för oss alla, inkluderar den regionala utvecklingsstrategin alla aspekter av hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling integreras. På så sätt visar vi hur vi på Gotland kan bidra till att de globala målen kan nås.

Förutom en grundläggande rättighet är jämställdhet också en av de viktigaste drivkrafterna och en hävstång för Gotlands utvecklings-, tillväxt- och innovationsförmåga. Jämställdhetsintegrering är ett arbetssätt som använts i framtagandet av RUS och jämställdhetsperspektivet lyfts fram där det finns specifika skillnader eller särskild relevans. Läs mer...

Hela Gotland – land och stad tillsammans

Den regionala utvecklingsstrategin syftar till att skapa utvecklingskraft på hela Gotland. Möjligheterna att leva, bo och verka ska vara goda på hela Gotland, i alla socknar. En positiv tillväxt och utveckling av landsbygderna i samspel med Visby och övriga tätorter är viktigt för en långsiktig hållbar utveckling av Gotland. Läs mer...

Jämställdhetspolitikens nationella mål

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga
om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha
möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.

Karta över Gotland uppdelad i åtta olika serviceområden

Åtta serviceområden för närservice.

Karta över Gotland uppdelad i åtta olika serviceområden

I aktuell hållbarhetsforskning används synsättet att social hållbarhet är målet, ekologin, dvs. de planetära gränserna, sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling.

De globala målen uppdelade i tre dimenioner som en tårta.

Fördjupning

Sidan uppdaterad: