Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Genomgående perspektiv för en hållbar utveckling

Genomgående perspektiv för en hållbar utveckling

Vår regionala utvecklingsstrategi utgår genomgående från ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv och ett geografiskt perspektiv med fokus på hela Gotland, landsbygdssäkring.

Agenda 2030 är en utgångspunkt och de tre hållbarhetsdimensionerna genomsyrar arbetet med synsättet att social hållbarhet är målet, miljön sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling. De genomgående perspektiven är viktiga även i genomförandet för att nå målen för Gotland.

Jämställdhets- och barnrättsperspektiv

Ett attraktivt Gotland, nu och i framtiden, är en plats där kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter, olikheter bejakas som en resurs för regionens utveckling och alla invånares förmågor tas tillvara utan att någon person eller grupp blir diskriminerad. Läs mer...

Hela Gotland – det geografiska perspektivet

En hållbar utveckling kräver balans och samspel mellan land och stad. En regional utvecklingsstrategi gäller för hela Gotland, från Sundre i söder till Fårö i norr. En bibehållen god inomregional balans är viktigt på Gotland – en landsbygdsregion som består av olika geografier som alla samspelar. Läs mer...

Hållbarhetsperspektiven

Eftersom hållbar utveckling är ett arbete för oss alla, inkluderar den regionala utvecklingsstrategin alla aspekter av hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling integreras. På så sätt visar vi hur vi på Gotland kan bidra till att de globala målen kan nås.

Hållbarhetsarbetet behöver vara en naturlig del av all utveckling och alla affärsmässiga beslut. För det behövs ett fortsatt arbete med utbildningsinsatser för höjd kunskapsnivå, metodutveckling för beslutsstöd och olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Läs mer...

Jämställdhetspolitikens nationella mål

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga
om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha
möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.

Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.

Karta över Gotland uppdelad i åtta olika serviceområden

Åtta serviceområden för närservice.

Karta över Gotland uppdelad i åtta olika serviceområden

I aktuell hållbarhetsforskning används synsättet att social hållbarhet är målet, ekologin, dvs. de planetära gränserna, sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling.

De globala målen uppdelade i tre dimenioner som en tårta.

Fördjupning

Sidan uppdaterad: