Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Kultur

Konsten och kulturen möter oss var vi än går på ön och vare sig det är levande samtida konster, ett ytterst påtagligt kulturarv eller rikedomen på kreativa företag så är det vi möter i sig en attraktiv livsmiljö, ett fundament för människors växande och en resurs för en hållbar regional utveckling.

Nuläge och utmaningar

 • Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka, bevara och utveckla.
 • Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit, delaktighet och upplevd trygghet.
 • Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.

Kulturen och samhället

Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett kännetecken för en dynamisk, aktiv och attraktiv region. Det gör Gotland till en plats att vilja bo och verka på och att besöka. Tillgång till ett kulturutbud av hög kvalitet och möjligheter till eget skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv.  Läs mer...

Vinster att nå med ökad samverkan

Kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra områden, till exempel i samhällsplaneringen och i folkhälsoarbetet. Kulturens drivkraft för en hållbar utveckling av fysiska miljöer kan utvecklas ytterligare genom ett ökat tvärsektoriellt samarbete. En samordnad satsning på kultur och folkhälsa kan ge betydande hälsovinster.

Ett rikt kulturliv med många aktörer

På Gotland finns ett mycket rikt utbud av konst och kultur genom flera regionala institutioner, professionella kulturskapare, privata aktörer och ideella föreningar samt en engagerad publik. Här finns dock en utmaning i bristen på för kulturen anpassade lokaler.

Barn, unga och unga vuxna

Sju procent av pojkarna och tolv procent av flickorna mellan 6-19 år deltog 2017 i kulturskola. Av kulturskolans elever var drygt 60 procent flickor. Läsförståelsen bland unga minskar. Skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar, däremot ökar skillnaderna mellan socio-ekonomiska grupper. Läs mer...

Kulturella och kreativa näringar växer

Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten inom kulturella och kreativa verksamheter har skett de senaste åren. På ön finns 1 050 aktiva företag inom de kreativa näringarna och ön har dessutom landets näst högsta densitet av konstnärer. Läs mer...

Unikt kulturarv

Kulturarvet är rikt på hela ön. Världsarvet Visby Hansestad är den starkaste symbolen, men här finns även öns medeltida kyrkor, ett av landets mest besökta och uppskattade länsmuseer, rikedomen på fornlämningar och ett påtagligt immateriellt kulturarv i form av traditioner, språk och sägner. Läs mer...

Nuläge och utmaningar

 • Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både bruka, bevara och utveckla.
 • Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit, delaktighet och upplevd trygghet.
 • Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.

Strategisk inriktning 

Vi prioriterar insatser som:

 • främjar skapande, läsning, små barns språkutveckling och delaktighet för barn och unga
 • Stärker tillgången till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
 • Främjar kulturdriven tillväxt 
 • Förbättrar tillgången på ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
 • Tar tillvara kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete

Insatsområdet påverkar dessa mål för Gotland

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

God utbildning - Globala målenJämställdhet - Globala målenHållbara städer och samhällen - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning

Strategisk inriktning 

Vi prioriterar insatser som:

 • främjar skapande, läsning, små barns språkutveckling och delaktighet för barn och unga
 • Stärker tillgången till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna
 • Främjar kulturdriven tillväxt 
 • Förbättrar tillgången på ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande
 • Tar tillvara kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete

Sidan uppdaterad: