Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » Prioriteringar – så tar vi riktning för att nå målen » Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna

Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna

Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett kännetecken för en dynamisk och attraktiv region. Det, liksom de unika kulturmiljöerna, gör Gotland till en plats att vilja bo och verka på och besöka. Tillgång till kultur och eget skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv. Kulturaktiviteter fungerar ofta som brobyggare mellan människor och stärker tilliten i samhället.

Inriktning:

Främja barns läsning och stärk tillgången till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna

Tillgång till skapande kulturaktiviteter, till kultur i skolan samt läs- och språkutveckling är viktiga delar för goda uppväxtvillkor och ett brett deltagande i kulturlivet. Att främja läsning och små barns språkutveckling samt förbättra möjligheterna till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna är därför angeläget.  Läs mer...

Använd kulturen som en kraft för samhällsutvecklingen

Kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra områden, till exempel som näring, i samhällsplaneringen och folkhälsoarbetet. Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten inom vad som definieras som ”kulturella och kreativa näringar” har skett de senaste åren. Läs mer...

Ett rikt kulturliv med många aktörer

På Gotland finns ett mycket rikt utbud av konst och kultur genom flera regionala institutioner, professionella kulturskapare, privata aktörer och ideella föreningar samt en engagerad publik. Här finns dock en utmaning i bristen på för kulturen anpassade lokaler.

Bevara, använd och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna

Kulturarvet är rikt på hela ön. De ständigt närvarande medeltida kulturmiljöerna utgör mycket av Gotlands särprägel och ger en stark identitet och stor attraktionskraft som tillsammans med den säregna naturen är starka inslag i Gotlands varumärke. Läs mer...

 

Effektmål

Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

  • En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
  • En god, jämlik och jämställd hälsa
  • God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

God hälsa och välbefinnande - Globala målenGod utbildning - Globala målenJämställdhet - Globala målenAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Globala målen
Minskad oämlikhet - Globala målenHållbara städer och samhällen - Globala målenFredliga samhällen - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning