Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Tio områden som bidrar till att målen nås » Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Kompetensförsörjning och livslångt lärande

Kompetensförsörjning dvs tillgången till kvalitativ utbildning på alla nivåer, matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, möjligheter till livslångt lärande, omställning och att ta tillvara hela befolkningens kompetens är oerhört viktigt för Gotlands utveckling.

Nuläge och utmaningar

 • Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
 • Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor, kompetensförsörjningen är en stor utmaning
 • Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en stor potential i att höja utbildningsnivån genom både kortare och längre utbildning. 

En lägre andel i yrkesaktiv ålder

När befolkningen blir äldre och andelen i yrkesaktiv ålder minskar blir bristen på arbetskraft allt mer tydlig. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever det svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Läs mer...

Snabba förändringar och behov av omställning

Inom vissa områden sker utvecklingen snabbt och påverkar yrken och yrkesroller, till exempel användningen  av artificiell intelligens och robotisering. Robotiseringen  sträcker sig utanför tillverkningsindustrin för att bli vardag inom exempelvis handel, vård, distribution och autonoma transporter. Läs mer...

En jämställd och inkluderande arbetsmarknad

För att säkra kompetensförsörjningen är en jämställd och inkluderande arbetsmarknad central. Den gotländska arbetsmarknaden är könssegregerad. Ungefär 50 procent av kvinnorna på Gotland arbetar inom offentlig sektor och drygt 80 procent av männen i privat sektor. Det handlar om att se den kompetens och potential som finns. Läs mer...

Ö-läget påverkar rekrytering och utbildning

Gotland utgör en egen arbetsmarknadsregion vilket är en utmaning för gotländska arbetsgivare vid rekryteringar. Pendling är sällan ett alternativ och möjligheten att attrahera främst spetskompetens utpekas som särskilt utmanande. Läs mer...

Universitetets betydelse

De begränsade möjligheterna till in- och utpendling gör att Gotland behöver vara självförsörjande inom vissa utbildningsområden, där det är svårt att rekrytera kompetens från fastlandet. Det gör tillgången till universitetsutbildning på ön särskilt betydelsefull för kompetensförsörjningen, exempelvis socionomer, lärare, sjuksköterskor m.fl. Läs mer...

Hela utbildningskedjan behövs för kompetensförsörjningen

En väl fungerande kompetensförsörjning förutsätter att hela utbildningskedjan fungerar väl. Det gäller allt från att fler elever når gymnasiebehörighet i grundskolan, avslutar gymnasieskolan med godkända betyg till att förutsättningarna för det livslånga lärandet förbättras på hela Gotland och hos alla grupper i samhället. Läs mer...

Stärkt valkompetens och möjligheten att göra väl underbyggda val

Mångfalden av både yrken och studier leder till att många elever upplever svårigheter att se vilka möjligheter de har. En snabb och ständigt pågående samhällsutveckling, och hastiga förändringar på arbetsmarknaden, bidrar ytterligare till att elever får svårigheter med att förutse villkor och förhållningssätt i arbetslivet. Läs mer...

Validering visar verklig kompetens

Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv, men som inte alltid finns i formella betyg eller intyg. Med validering på gymnasial och eftergymnasial nivå kan kompetens matchas mot behov på den gotländska arbetsmarknaden och antalet individer som står utanför arbetsmarknaden minska. Läs mer...

Nuläge och utmaningar

 • Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
 • Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor, kompetensförsörjningen är en stor utmaning
 • Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en stor potential i att höja utbildningsnivån genom både kortare och längre utbildning. 

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • bidrar till att arbetskraftens kompetens i större utsträckning matchar arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor.
 • möjliggör utbildning och kompetensutveckling för individer som står utanför arbetsmarknaden.
 • bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering.
 • ökar innovation inom hållbart inkluderande arbetsliv.
 • bidrar till ökad jämställdhet i utbildning och på arbetsmarknaden.
 • ger alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet.
 • stimulerar att fler gotlänningar väljer eftergymnasial utbildning.
 • knyter näringslivets behov av kompetens närmare utbildningar.

Insatsområdet påverkar dessa mål för Gotland

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbar tillväxt.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

God utbildning - Globala målenJämställdhet - Globala målenAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Globala målenBekämpa klimatförändringarna - Globala målen
Globala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning

Strategisk inriktning

Vi prioriterar insatser som:

 • bidrar till att arbetskraftens kompetens i större utsträckning matchar arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor.
 • möjliggör utbildning och kompetensutveckling för individer som står utanför arbetsmarknaden.
 • bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering.
 • ökar innovation inom hållbart inkluderande arbetsliv.
 • bidrar till ökad jämställdhet i utbildning och på arbetsmarknaden.
 • ger alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet.
 • stimulerar att fler gotlänningar väljer eftergymnasial utbildning.
 • knyter näringslivets behov av kompetens närmare utbildningar.

Sidan uppdaterad: