Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Säkra kompetensen

Kompetensförsörjningen, att kunna rekrytera rätt kompetens, är av största vikt för Gotlands utveckling. Grunden läggs med god kvalitet i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Snabba förändringar och behov av omställning ställer krav på förmåga till förnyelse och livslångt lärande. Tillgång till god utbildning och bildning på alla nivåer behövs liksom matchning på arbetsmarknaden. Allas kompetens behöver tas tillvara.

Inriktning:

Ge alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet med godkända betyg

Hela utbildningskedjan, från förskola och grundskola till gymnasium och vuxenutbildning, måste fungera väl och ge förutsättningar för goda möjligheter på arbetsmarknaden och för högre utbildning. Utbildning är grunden för goda livschanser, ett hälsosamt liv och för en väl fungerande kompetensförsörjning. Läs mer...

Få fler gotlänningar att välja eftergymnasial utbildning

På Gotland är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än i riket. Könsskillnaderna är stora, där kvinnor i högre grad är högutbildade än män. Tillgången till högre utbildning är betydelsefull, då kraven på formell kompetens ökar inom arbetslivet. Därför behöver både möjligheterna till eftergymnasial utbildning och övergången från gymnasium till högskola stärkas på Gotland. Det gäller såväl eftergymnasiala yrkesutbildningar som akademiska utbildningar. Läs mer...

Matcha arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor

Gotlands ö-läge och det faktum att vi är en egen arbetsmarknadsregion, är en utmaning för gotländska arbetsgivare vid rekrytering. Möjligheterna att attrahera spetskompetens är särskilt utmanande. Inom vissa områden sker den branschvisa och tekniska utvecklingen därtill snabbt och påverkar yrken och yrkesroller. Detta innebär samtidigt möjligheter att använda arbetskraften och organisera arbetet på nya sätt, vilket behöver tas tillvara. Läs mer...

Skapa en jämställd, inkluderande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv

För att på bästa vis ta vara på kompetens är en jämställd och inkluderande arbetsmarknad central. Varje individs kompetens och potential behöver tas tillvara och barriärer i detta undanröjas. Ett inkluderande ledarskap leder till en breddad rekryteringsbas och ökad mångfald på arbetsplatsen. Ökad jämställdhet och mångfald möjliggör även en större innovationskraft och ökad lönsamhet. Läs mer...

 

Effektmål

Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

  • En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven
  • God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande
  • God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
  • En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor
  • En god, jämlik och jämställd hälsa

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

God hälsa och välbefinnande - Globala målenGod utbildning - Globala målenJämställdhet - Globala målenAnständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt - Globala målen
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur - Globala målenBekämpa klimatförändringarna - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning