Vårt Gotland 2040

Regional utvecklingsstrategi för gotland

Region Gotlands färgband

Vårt Gotland 2040

Inledning: Gotland ställer om

Gotland har fantastiska förutsättningar. Pulserande landsbygder och en levande stad, unika natur- och kulturvärden, ett rikt näringsliv, människor med en stark företagaranda och ett stort engagemang för sin bygd och för samhällsutvecklingen.

Att leva och verka på en ö har alltid krävt nyfikenhet, samarbete, mod och uppfinningsrikedom. Det finns en stark tillit och närhet mellan människor. Som ö-region har vi genom historien varit öppna för influenser från omvärlden. Allt detta stärker förmågan till förnyelse och omställning. Läs mer...

Vad är en regional utvecklingsstrategi?

Vårt Gotland 2040 är en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland. Mål och inriktning sätts utifrån Gotlands förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på nationell, europeisk och internationell nivå. Vårt Gotland 2040 syftar till bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö.

Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att den regionalt utvecklingsansvariga aktören – Region Gotland – i samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland. Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i regionen.

Vision och mål för Gotland 2040

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.

Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och verksamheter utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av livet, i alla åldrar.

Visionen är en ständig ledstjärna i det vi gör. Visionen bygger på styrkor som Gotland har och visar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden.

Genomgående perspektiv för en hållbar utveckling

Genomgående perspektiv är övergripande synsätt som har beaktats i mål och prioriteringar och som behöver tas vidare i genomförande av vår regionala utvecklingsstrategi.

Vi vill nå ett långsiktigt hållbart Gotland – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – och för att göra det behöver vi integrera hållbarhetsperspektiven i mål, prioriteringar och i beslut om insatser.

De tre dimensionerna behöver finnas med och ömsesidigt stödja varandra. Genom att arbeta för en hållbar regional utveckling på Gotland bidrar vi till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030.

Gotländska utgångspunkter

Den regionala utvecklingsstrategin bygger på en analys av Gotlands förutsättningar att uppnå en hållbar regional utveckling. Det finns övergripande samhällsutmaningar som behöver mötas, men som också innebär betydande möjligheter.

I detta har ö-läget en tydlig påverkan. Hållbarhet ur alla dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig – är utgångspunkter som behöver finnas med och ömsesidigt stödja varandra.

Prioriteringar – så tar vi riktning för att nå målen

Prioriteringarna tar utgångspunkt i samhällsutmaningarna för Gotland och ska bidra till att nå ett eller flera av de övergripande målen och relevanta effektmål. Prioriteringarna inklusive de vägledande inriktningarna ska vara en utgångspunkt för gemensamma processer, samarbete och finansiering samt stödja aktörerna vid val och prioriteringar av insatser.

Genomförande - hur ska vi nå målen?

För att genomföra strategin och nå målen behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Det är vad vi tillsammans gör som för oss närmare vision och mål.

Uppföljning, utvärdering och lärande

Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga och omfattar många samhällsområden. För att hålla engagemanget uppe krävs att aktiviteter och resultat synliggörs och att RUS upplevs som aktuell över tid. RUS ska ses över varje mandatperiod.

Att vara en ö-region

Gotlands ö-läge påverkar förutsättningarna

Vårt geografiska läge är mitt i Östersjön. Det är tio mil till Västervik, tolv mil till Oskarshamn, femton mil till Nynäshamn och något längre till Lettlands kust. Det ställer krav på tillgänglighet och hållbara kommunikationer.

En god tillgänglighet är inte bara nödvändig för gotlänningarna och för besökare, utan även för transporter inom mat- och livsmedelsindustrin och näringslivet i stort.

Gotland i världen

Kommunikationer, fysiska som digitala, och internationella nätverk och samarbeten ger Gotland tillgång till mervärden som kunskaps- och erfarenhetsutbyten, lösningar på gemensamma problem och handelsutbyten.

Vägen fram till ny regional utvecklings­strategi

Många har redan på olika sätt deltagit i att ta fram RUS. Remissperioden är ytterligare ett tillfälle att ge både skriftliga och muntliga synpunkter. Ett brett deltagande i arbetet är minst lika viktig som den slutliga regionala utvecklingsstrategin. Med en bred förankring kan en ny RUS engagera och inspirera till ett aktivt genomförande.

Tidslinje RUS

Mer om RUS

Här hittar du bland annat information om remissdialoger, nyhetsbrev och filmer.

Här kan du se en film om innehållet i remissförslaget Vårt Gotland 2040

Hur ser Gotland ut år 2040?

Hur skulle det värsta tänkbara scenariot för Gotlands framtid se ut, eller det allra bästa, när gotlänningarna själva får formulera sig? Svaret får du i filmen här intill.

Scenarierna i filmen bygger på material från framtidsdialogerna som hölls under hösten 2019 som en del i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.

 

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 5

Ett stort tack för all respons på förslaget till ny regional utvecklingsstrategi för Gotland!Nu har vi fått in synpunkter på remissversionen av Vårt Gotland 2040. Riktigt många dessutom! Drygt 130 svar från näringsliv, föreningsliv, statliga myndigheter, universitet, andra kommuner och regioner, partierna och Region Gotlands olika nämnder. Av dessa kommer 48 svar från privatpersoner, ett unikt högt antal jämfört...

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 4

Omställning är nyckelordet i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Förslaget är nu ute för synpunkter fram till den 31 maj. Förmågan till omställning är avgörande för att klara de utmaningar som ligger framför oss. Och just nu har omställning satts i fokus på ett sätt som utmanar oss alla. Samhällets förmåga att kunna hantera störningar och agera i krissituationer är en del av den grundläggande...

Sidan uppdaterad: