Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Vad är en regional utvecklingsstrategi?

Vad är en regional utvecklingsstrategi?

Gotlands regionala utvecklingsstrategi syftar till att tillsammans skapa förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland. Vår utvecklingsstrategi visar också Gotlands bidrag till Sveriges och Europas utveckling samt till de globala hållbarhetsmålen.

Den regionala utvecklingsstrategin tas fram och genomförs i samverkan mellan olika utvecklingsaktörer på Gotland; Region Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala universitet Campus Gotland, andra statliga myndigheter, näringslivet och föreningslivet. Gotlands speciella förutsättning, att samma geografiska yta är kommun, region och län, ger unika möjligheter för samverkan och genomförande.

Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att den regionalt utvecklingsansvariga aktören – Region Gotland – i samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för den långsiktiga utvecklingen för Gotland. I uppdraget ingår också att samordna insatser för genomförande av strategin och att följa upp resultaten.

Hur ska den regionala utvecklingsstrategin användas?

En stärkt samsyn kring de långsiktiga utvecklingsfrågorna är det viktigaste den regionala utvecklingsstrategin kan bidra till. Att gotländska utvecklingsaktörer drar åt samma håll ger en större utvecklingskraft på Gotland och en större möjlighet att nå framgång i påverkan gentemot nationell- och EU-nivå. Förankringen spelar en avgörande roll.

Den regionala utvecklingsstrategin:

  • ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå och även mellan olika regioner.
  • är utgångspunkt när andra regionala strategier, planer och program tas fram, inklusive program för hur EU struktur- och investeringsfonder ska användas i det regionala strukturfondspartnerskapet.
  • är utgångspunkt när Region Gotland och Länsstyrelsen fattar beslut om finansiering av projekt och företagsstöd, där statliga tillväxtmedel och EU-medel används.
  • ska beaktas i statliga myndigheters verksamhetsplanering, för insatser som bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till det regionala tillväxtarbetet i övrigt.
  • är utgångspunkt för den övergripande koncernstyrningen av Region Gotlands nämnder och förvaltningar.
  • ska vara inspirerande för näringsliv och föreningsliv på Gotland och inbjuda till gemensam handling. 

Vi siktar mot

Vision

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet

Vårt fokus

Mål och inriktning för Gotlands utveckling

Strategin är ett verktyg för att stärka Gotlands utveckling i riktning mot visionen, för att möta utmaningarna och nå en hållbar regional utveckling. Strategin beskriver Gotlands utmaningar och slår fast vilka övergripande mål och effektmål som ska nås samt vilka insatsområden som bidrar till det.

Vi gör

Handling

För att genomföra strategin behövs allas vårt engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Vi delar ansvaret för att genomföra insatser som leder i önskad riktning.

Det är vad vi tillsammans gör som för oss närmare vision och mål. Den regionala utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program.

Vi följer upp

Uppföljning, utvärdering och lärande

Den regionala utvecklingsstrategin behöver följas upp så vi vet om utvecklingen går åt önskat håll. Uppföljningen ligger till grund för eventuella revideringar och för lärande.

Ordet Vi

Genomgående i texten används ordet Vi. När det finns ett vi brukar det finnas ett dem. Men det är ett inkluderande vi som avses, för att visa på att utvecklingen på Gotland är en angelägenhet för alla och därmed kan också alla bidra.

Vi betyder alla organisationer som bidrar till att genomföra strategin, Region Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala universitet Campus Gotland, andra berörda myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Vi betyder också alla som bidrar till en hållbar utveckling och till att Gotland blir den bästa platsen att leva på. Vi betyder alla gotlänningar – infödda eller inflyttade, alla potentiella gotlänningar, delårsgotlänningar, alla som vill Gotland väl.

Med orden Vi och Vårt Gotland sätts det gemensamma bästa i fokus och det faktum att det är tillsammans som förändring kan åstadkommas.

Fördjupning

Sidan uppdaterad: