Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » Vårt Gotland 2040 – vår regionala utvecklingsstrategi

Vårt Gotland 2040 –
vår regionala utvecklingsstrategi

Vårt Gotland 2040 är en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland. Mål och inriktning sätts utifrån Gotlands förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på nationell, europeisk och internationell nivå. Vårt Gotland 2040 syftar till bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö.

Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som säger att den regionalt utvecklingsansvariga aktören – Region Gotland – i samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för Gotland.

Den regionala utvecklingsstrategin ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i regionen. I uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig ingår också att leda och samordna insatser för att genomföra strategin och att följa upp resultaten. Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till samverkan mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå och även mellan olika regioner.

För att nå en hållbar regional utveckling är mål inom många olika politikområden och insatser inom en rad olika samhällsområden av betydelse. Våra mål och prioriteringar samspelar med mål på nationell nivå, EU-nivå och med internationella mål som FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Vårt regionala utvecklingsarbete ska bidra till att uppfylla det nationella målet för den regionala utvecklingspolitiken

  • Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet
    och det nationella målet för en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder.
  • En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Ordet Vi

I strategin används ordet Vi. Det är ett inkluderande vi som avses, för att visa på att utvecklingen på Gotland är en angelägenhet för alla och att alla därmed kan bidra.

Vi betyder alla organisationer som bidrar till att genomföra strategin, som bidrar till en hållbar utveckling och till att Gotland blir den bästa möjliga platsen att leva på. Vi betyder också alla gotlänningar, alla potentiella gotlänningar, deltidsgotlänningar, alla som vill Gotland väl.

Med orden vi och Vårt Gotland sätts det gemensamma bästa i fokus och det faktum att det är tillsammans som förändring kan åstadkommas.

Samverkan nivåer