Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » Prioriteringar – så tar vi riktning för att nå målen » Gå före i klimat- och energiomställningen

Gå före i klimat- och energiomställningen

Den dominerande utmaningen är att ställa om samhället för att nå klimatmålen. Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före, ställa om till förnybar energi och tidigt nå de nationella klimatmålen. Regeringen har genom ett regeringsuppdrag till Energimyndigheten pekat ut Gotland som pilotområde för omställningen till ett hållbart energisystem.

Inriktning:

Minska klimatpåverkan i hela samhället

Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären. På Gotland vill vi gå före och nå målet senast år 2040. Nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska, totalt sett och inom alla sektorer. Det handlar om ett hållbart energisystem, klimatsmart industri, resurseffektiv bebyggelse, fossilfritt transportsystem samt hållbar produktion och konsumtion. Läs mer...

Ställ om till ett hållbart och robust energisystem baserat på förnybar energi

Ett hållbart och robust energisystem baserat på förnybar energi är en förutsättning för att nå den kraftiga minskning av koldioxidutsläpp som behövs. Gotland har goda förhållanden för förnybar elproduktion samt resurser för biobränslen från de gröna näringarna. Läs mer...

Öka energieffektiviseringen och minska energianvändningen

Att ställa om energisystemet till förnybar energi är nödvändigt. Globalt är beroendet av fossil energi fortfarande mycket stort och inom vissa områden är ännu tillgången till förnybar energi begränsad. Även i Sverige och på Gotland finns ett stort kvarvarande beroende av fossil energi. Samtidigt tenderar energianvändningen att öka i takt med att ekonomin växer. Läs mer...

Stimulera delaktighet, kunskap och engagemang i omställningen

För att vi ska kunna nå Gotlands klimat- och energimål måste alla bidra och göra klimatsmarta och energieffektiva val. Alla kan bidra, från små lokala utvecklingsprojekt till stora strukturella omvandlingar.  Läs mer...

Anpassa samhället till ett förändrat klimat

Parallellt med omställningen för att få ned klimatpåverkande utsläpp måste vi anpassa samhället till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmönster, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer. Detta kan komma att påverka vår infrastruktur, våra byggnader och vårt inomhusklimat negativt, till exempel genom ökade problem med översvämningar, fukt och mögel. Läs mer...

Effektmål

Prioriteringen bidrar till att nå dessa effektmål:

  • Ett klimatneutralt Gotland
  • Ett energisystem baserat på förnybar energi
  • God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet
  • God beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
  • God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande

Prioriteringen bidrar till följande globala hållbarhetsmål:

God hälsa och välbefinnande - Globala målenGod utbildning - Globala målenHållbar energi för ala - Globala målenHållbar konsumtion och produktion - Globala målen
Bekämpa klimatförändringarna - Globala målenGlobala målen för hållbar utveckling - Logotyp

Fördjupning