Pappa och son med famnarna fulla av svamp

Vårt Gotland 2040 » RUS Remissförslag » Vägen fram till ny regional utvecklingsstrategi

Vägen fram till ny regional utvecklings­strategi

Hur har det gått för Vision Gotland 2025?

Vision Gotland 2025 antogs 2008. Under 2017/2018 följdes den upp, både kvalitativt och kvantitativt. I uppföljande intervjuer framkom att målen i Vision Gotland 2025 fortfarande känns relevanta, men behöver uppdateras och göras mätbara. Det efterfrågades löpande uppföljning och nya former för en väl fungerande samverkan för att nå målen. Läs mer...

Process och steg i arbetet

Många har redan på olika sätt deltagit i att ta fram RUS. Remissperioden är ytterligare ett tillfälle att ge både skriftliga och muntliga synpunkter. Ett brett deltagande i arbetet är minst lika viktig som den slutliga regionala utvecklingsstrategin. Med en bred förankring kan en ny RUS engagera och inspirera till ett aktivt genomförande. Läs mer...

Samspel mellan regional, nationell och internationell nivå

Mål och inriktning för det regionala utvecklingsarbetet på Gotland sätts utifrån våra förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på nationell nivå och EU-nivå. Dessutom är internationella beslut som FN:s Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet viktiga utgångspunkter. Läs mer...

Sidan uppdaterad: