Vårt Gotland 2040

Remissförslag

Hur ska det vara att bo, leva och jobba på Gotland 2040? Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland 2040. Under perioden mars – maj 2020 har förslaget varit ute på remiss. Nu pågår bearbetning av det slutliga förslaget som enligt tidplan ska kunna antas av regionfullmäktige i december 2020.

Ta del av hela remissförslaget här på webben.
Läs sammanställningen av de synpunkter som kom in under remisstiden

Region Gotlands färgband

Mer om RUS

Här hittar du bland annat information om arbetsprocessen, nyhetsbrev och filmer.

 

Vårt Gotland 2040

Inledning: Gotland ställer om

Gotland har fantastiska förutsättningar. Pulserande landsbygder och en levande stad, unika natur- och kulturvärden, ett rikt näringsliv, människor med en stark företagaranda och ett stort engagemang för sin bygd och för samhällsutvecklingen.

Att leva och verka på en ö har alltid krävt nyfikenhet, samarbete, mod och uppfinningsrikedom. Det finns en stark tillit och närhet mellan människor. Som ö-region har vi genom historien varit öppna för influenser från omvärlden. Allt detta stärker förmågan till förnyelse och omställning. Läs mer...

Vad är en regional utvecklingsstrategi?

Gotlands regionala utvecklingsstrategi syftar till att tillsammans skapa förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland. Vår utvecklingsstrategi visar också Gotlands bidrag till Sveriges och Europas utveckling samt till de globala hållbarhetsmålen.

Den regionala utvecklingsstrategin tas fram och genomförs i samverkan mellan olika utvecklingsaktörer på Gotland; Region Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala universitet Campus Gotland, andra statliga myndigheter, näringslivet och föreningslivet. Gotlands speciella förutsättning, att samma geografiska yta är kommun, region och län, ger unika möjligheter för samverkan och genomförande.

Vision och mål för Gotland 2040

Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.

Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang med vår unika natur. Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser, vilket skapar förutsättningar för människor och företag att växa och utvecklas.

Vi driver förändring och omställning för ett långsiktigt hållbart Gotland, något som ger oss en ledande roll såväl nationellt som internationellt. Gotland är den bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Tryggt och attraktivt i alla livets skeden. En plats för allt liv. En plats för hela livet.

Genomgående perspektiv för en hållbar utveckling

Vår regionala utvecklingsstrategi utgår genomgående från ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv och ett geografiskt perspektiv med fokus på hela Gotland, landsbygdssäkring.

Agenda 2030 är en utgångspunkt och de tre hållbarhetsdimensionerna genomsyrar arbetet med synsättet att social hållbarhet är målet, miljön sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling.

De genomgående perspektiven är viktiga även i genomförandet för att nå målen för Gotland.

Gotländska utmaningar

När Sveriges regioner arbetar med den regionala utvecklingsstrategin ska de enligt regeringen möta fyra samhällsutmaningar som påverkar Sverige och Sveriges regioner i arbetet med att uppnå målet för hållbar regional utveckling.

Här beskriver vi kort samhällsutmaningarna och hur de påverkar Gotland. Ett antal utmaningar för Gotland har också tagits fram i den nulägesanalys som gjordes under 2019.

Tio områden som bidrar till att målen nås

Följande områden, som vi kallar insatsområden, har valts för att det är områden som påverkar en hållbar regional utveckling på Gotland. Insatser inom de här områdena bidrar till att nå de långsiktiga målen.

Genomförande - hur ska vi nå målen?

För att genomföra strategin och nå målen behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Det är vad vi tillsammans gör som för oss närmare vision och mål.

Uppföljning, utvärdering och lärande

Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga och omfattar många samhällsområden. För att hålla engagemanget uppe krävs att aktiviteter och resultat synliggörs och att RUS upplevs som aktuell över tid. RUS ska ses över varje mandatperiod.

Att vara en ö-region

Gotlands ö-läge påverkar förutsättningarna

Vårt geografiska läge är mitt i Östersjön. Det är tio mil till Västervik, tolv mil till Oskarshamn, femton mil till Nynäshamn och något längre till Lettlands kust. Det ställer krav på tillgänglighet och hållbara kommunikationer.

En god tillgänglighet är inte bara nödvändig för gotlänningarna och för besökare, utan även för transporter inom mat- och livsmedelsindustrin och näringslivet i stort.

Gotland i världen

Kommunikationer, fysiska som digitala, och internationella nätverk och samarbeten ger Gotland tillgång till mervärden som kunskaps- och erfarenhetsutbyten, lösningar på gemensamma problem och handelsutbyten.

Vägen fram till ny regional utvecklings­strategi

Många har redan på olika sätt deltagit i att ta fram RUS. Remissperioden är ytterligare ett tillfälle att ge både skriftliga och muntliga synpunkter. Ett brett deltagande i arbetet är minst lika viktig som den slutliga regionala utvecklingsstrategin. Med en bred förankring kan en ny RUS engagera och inspirera till ett aktivt genomförande.

Tidslinje RUS

Mer om RUS

Här hittar du bland annat information om remissdialoger, nyhetsbrev och filmer.

Här kan du se en film om innehållet i remissförslaget Vårt Gotland 2040

Hur ser Gotland ut år 2040?

Hur skulle det värsta tänkbara scenariot för Gotlands framtid se ut, eller det allra bästa, när gotlänningarna själva får formulera sig? Svaret får du i filmen här intill.

Scenarierna i filmen bygger på material från framtidsdialogerna som hölls under hösten 2019 som en del i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.

 

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 4

Omställning är nyckelordet i förslaget till ny regional utvecklingsstrategi. Förslaget är nu ute för synpunkter fram till den 31 maj. Förmågan till omställning är avgörande för att klara de utmaningar som ligger framför oss. Och just nu har omställning satts i fokus på ett sätt som utmanar oss alla. Samhällets förmåga att kunna hantera störningar och agera i krissituationer är en del av den grundläggande...

Vårt Gotland 2040 – Nyhetsbrev 3

Mål, mål, mål, mera mål – och mål det kommer det att bli…… Så sjöng vi för svenska herrlandslaget i fotboll under EM 2000 och så sjunger vi också i projektgruppen för RUS-arbetet! Nja, inte riktigt kanske. Vi börjar gå över till julsånger nu. Men det har under den senaste tiden varit fullt fokus på att, utifrån allt underlag vi fått in - bland annat från framtidsdialogerna, ta fram förslag på mål för Gotland 2040....

Sidan uppdaterad: